ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.05.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти Административен състав

На тринадесети май                                             две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ РАЕВА

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА

административно дело номер 90 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.К.П., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. К., с пълномощно по делото.        

ОТВЕТНИКЪТ - Кметът на Община Созопол, редовно призован, представлява се от адв. Й., с пълномощно от днес.     

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.М.П., редовно призован, представлява се от адв. С., с пълномощно по делото.

 

                СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА в изпълнение указанията на съда представено заверено копие на протокол № 8/28.03.2008 г. от заседанието на Общински съвет- Созопол.

         АДВ. К.: Поддържам жалбата. Да се приеме, запознат съм с протокола.

         АДВ. С.: Оспорвам жалбата. Запознат съм с протокола. Да се приеме.

         АДВ. Й.: Обръщам внимание на съда, че в представената преписка се намира протокола. Оспорвам жалбата. Считаме същата за неоснователна, предвид че изложените в нея твърдения за незаконосъобразно строителство в имота се опровергава от приложеното към преписката Разрешение за строеж № 43/05.05.1983 г. в допълнение съчетано с АДС № 33/17.03.1986 г. и последващ акт за общинска собственост, издаден въз основа на заповед за деактуване на областен управител, като тези всички обстоятелства са били предмет на обсъждане в мотивите на решението на БОС от 05.02.2007 г. по въззивно гр. дело № 954/2006 г. Моля да се има предвид обаче обстоятелството, че при постановяване на това си решение, впоследствие потвърдено от ВКС, съдът е изградил тезата си, приемайки в мотивите на решението на стр. 4 долу, че в УПИ VІІІ в кв. 46 има построена едноетажна сграда, но съгласно заключението на вещото лице за нея не са открити строителни книжа. Имайки предвид разрешение за строеж № 43/05.05.1983 г. във връзка с акта за държавна собственост от 1986 г. и последвалите го документи и деактувания на областен управител, издаване на акт за общинска собственост, се опровергават както от твърденията за незаконосъобразно извършено строителство, така и принципно възможността за възстановяване на имота. Твърдим, че жалбоподателят няма правен интерес да оспорва административния акт поради обстоятелството, че няма възстановяване извършено в негова полза на съответната сграда, както и респективно същият да има вещни права върху нея, включително и по сила на приращението както се твърди в жалбата, с оглед на което моля да имате предвид, че твърдим на първо място, че жалбата е недопустима и Ви моля за произнасяне по нейната допустимост, включително и с крайния акт, както и неоснователна с оглед установената законност на строителството. Няма да сочим други доказателства.

         АДВ. К.: Заявявам, че оспорвам разрешението за строеж. Не става ясно кой го е подписал на първо място. Във връзка с оспорването и обстоятелството, че това разрешение за строеж излезе едва сега, аз ще моля да задължите ответната община да представи оригинала.

         АДВ. Й.: Заявявам, че не само ще се ползвам от разрешението за строеж, но във връзка с изявлението на представителя на жалбоподателя да се има предвид, че предмет на обсъждане в предходните дела е това, че решението се ползва със сила на присъдено нещо само по отношение на самия имот, но не и по отношение на сградата в него, поради което считаме, че не е налице правен интерес на жалбоподателя в настоящото съдебно производство.

         АДВ. С.: Относно така представеното Разрешение за строеж № 43/05.05.1983 г. считам, че е валидно и моля уважаемия съд да задължи община Созопол ако във връзка със строежа на сградата има някакви строителни книжа да бъдат представени.

 

        

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка доказателства и представения протокол № 8/28.03.2008 г. от заседанието на общински съвет Созопол.

ОТКРИВА на основание чл. 193 от ГПК производство по оспорване на представеното с административната преписка Разрешение за строеж № 43/05.05.1983 г.

         УКАЗВА на община Созопол да представи в оригинал разрешението за строеж, ведно с всички налични строителни книжа съхранявани в община Созопол.

        

         За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.07.2009 г. - 13,40 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: