Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     1234

 

гр. Бургас, 22.06.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС в публично заседание на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря СТОЯНКА АТАНАСОВА и на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно дело № 909 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е по реда на чл. 227 от АПК, във връзка с чл. 19, ал.8, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/

Образувано е по касационна жалба от Г.К. ***  срещу Решение № 15 от 15.02.2018 год. постановено по гр. дело № 1089 по описа на Районен съд Несебър за 2017 год., с което е отхвърлена жалбата на Г.К. с вх. № 9529 от 13.11.2017 год. срещу Решение № М308 от 30.05.2017 год. на Общинска служба „Земеделие“ Несебър за стойността на обезщетението със земя и/или с поименни компенсаторни бонове на собствениците по реда на чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

В жалбата си касационният жалбоподател твърди, че оспореното решение е необосновано, постановено при превратно тълкуване на доказателствения материал. Моли решението на Районния съд да бъде отменено с произнасяне по същество с решение, с което да бъде отменено решение № М308 от 30.05.2017 год. на Общинска служба „Земеделие“ Несебър.

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не се представлява.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за законосъобразност на решението на Районния съд и счита касационна жалба за неоснователна.

Районният съд е бил сезиран с жалба от Г.К. *** срещу Решение № М308 от 30.05.2017 г. на Общинска служба „Земеделие“ Несебър. Искането е било решението да бъде отменено, както по отношение на определения начин на обезщетение, така и по отношение на стойността на обезщетението.

С Решение № М308 от 30.05.2017 г. на Общинска служба „Земеделие“ Несебър на осн. чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, чл. 10 в и  чл. 35 от ЗСПЗЗ е определен размера на обезщетението за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи на наследниците на С.К. Стефанов, както следва: 3,932 декара  ІV категория по 873 лв./дка; Обезщетението със земя и/или поименни компенсационни бонове е определено общо на стойност 3433,00 лв.

 В хода на съдебното производство по гр. дело № 1089 от 2017 год. по описа на Районен съд Несебър е назначена и приета съдебно-счетоводна експертиза изготвена от вещото лице Мариана Ангелова. Според заключението, определените стойности на обезщетението са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118/26.05.1998 год.

По отношение на възведените в обстоятелствената част на касационната жалба възражения, районният съд е изложил подробни и задълбочени мотиви. Фактите по делото са обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност. Съобразени са в пълнота както писмените доказателства, така и приетото по делото заключение по назначената съдебна експертиза.

Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени обосновани изводи относно приложението, както на материалния така и на процесуалния закон, които се споделят от касационната инстанция, а това прави излишно тяхното преповтаряне.

Нееднократно в хода на съдебното производство, е пояснявано, че в рамките на производството с правно основание чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, не се разглежда въпросът нито с начина на възстановяване правото на собственост върху земеделските земи, нито с начина на обезщетяване на правоимащите лица, а предмет на обсъждане може да бъде само законосъобразността на определения от съответната общинската служба по земеделие размер на обезщетението, тоест само стойността на дължимото обезщетение. Размерът на обезщетението е съответен на цената на съответната земеделска земя, определена съобразно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118/1998 год. В тази наредба са нормативно регламентирани критериите и условията, от които се изхожда, за да се определи размера на обезщетението за земеделските земи. Затова при извършването на съдебния контрол върху административния акт, какъвто по своята същност представлява решението на колективния орган по поземлената собственост, съдът следва да прецени само дали поземлената комисия (общинската служба по земеделие) се е съобразила със законодателно регламентираните коефициенти и другите изисквания при определяне стойността на дължимото обезщетение. За да се отговори на този въпрос, за който безспорно са нужни специални познания от областта на оценяването, по делата с правно основание чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ се ползва помощта на вещо лице.

В случая, първоинстанционния съд е сторил именно това. За да провери съответствието със закона на оспорения пред него административен акт, решаващият съд е изследвал подробно приложението на реда за определяне на цената на процесните земеделски земи, установен с цитираната Наредба. Разбира се в тази насока са използвани констатациите съдържащи се приетото по делото експертно заключение.

От страна на касатора не са ангажирани каквито и да е доказателства, които да подлагат на съмнение, както изводите на назначеното по делото вещо лице, така и техния анализ, извършен от районния съд.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Бургас

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ  В  СИЛА  Решение № 15 от 15.02.2018 год., постановено по гр. дело № 1089 по описа на Районен съд Несебър за 2017 год.

 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: