ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1274                             дата 08 юни 2015 год.                       Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 08 юни 2015 год.,

в следния състав:

 

                                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: ……………………………..

Прокурор: …………………………….  

       

разгледа адм. дело № 909 по описа за 2015  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба подадена от Сдружение с нестопанска цел Национална асоциация „Българско Черноморие“, със седалище и адрес на управление *** против Заповед № РД—56/16.04.2015г. на директора на РИОСВ Бургас, с която е наредено да не се извършват строителни работи, одобрени с Разрешение за строеж № 162/19.12.2012г. на главния архитект на община Царево в поземлен имот с идентификатор 44094.503.3, местността „Караагач“ по КККР на с.Лозенец, община Царево, издадено в полза на „ИФ ФАВОРИТ“ ООД, гр.Бургас.

С разпореждане на съда от 22.05.2015г. жалбата е оставена без движение с указания жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса за образуване на делото, както и да обоснове правния си интерес от воденото оспорване, с предупреждение, че в случай на неизпълнение делото ще бъде прекратено. В указания срок жалбоподателят е внесъл само държавната такса, но не е депозирал становище, с което да обоснове правния си интерес от водене на делото.

Данните от административната преписка сочат, че в полза на „ИФ ФАВОРИТ“ ООД, гр.Бургас и издадено Разрешение за строеж № 162/19.12.2012г. на главния архитект на община Царево за изграждане на обект „Вилно селище“ в поземлен имот с идентификатор 44094.503.3, местността „Караагач“ по КККР на с.Лозенец, община Царево. С процесната Заповед № РД—56/16.04.2015г. на директора на РИОСВ Бургас, на основание чл.123, във вр. с чл.121 и чл.122, ал.2, т.3 от ЗБР е наредено да не се извършват строителни работи във връзка с разрешеното строителство, тъй като този административен орган е констатирал, че при издаването на разрешение за строеж не е била проведена процедура по Наредбата за ОС (ДВ бр.73/2007г.), като е изложил мотиви защо е наложително извършването на оценка за съответствие.

Жалбоподателят е представил удостоверение за актуалното състояние на сдружението, видно от което  то е създадено с цел създаване на среда за предприемачество и иновации, за укрепване и развитие  на регионалната икономика с осъзната отговорност към социалните и екологични аспекти на устойчивия туризъм и съпътстващите го услуги; създаване на обществени нагласи за стимули за устойчиво развитие в синхрон с европейските политик; изграждане на мрежови връзки между местните власти, научни звена, предприятия и дружества от екологичния сектор за насърчаване на съвместната иновационна активност между тях; повишаване на екологичната и туристическа култура чрез популяризиране на най-добри практики; подпомагане на общините и предприятията за ефективно използване на европейските фондове за подкрепа на устойчивото развитие на регионите; присъединяване и членство в други национални и международни организации със сродна сфера на дейност; подобряване на достъпа до информация за иновативни технологии в областта на устойчивото развитие чрез организиране на обучения, семинари, кръгли маси и други инициативи; създаване на консултативен съвет от експерти за увеличаване на обществената подкрепа и за изработване на иновативни стратегии; разработване на проекти за кандидатстване по общински, национални и програми на Европейския съюз със собствени възможности или чрез възлагане на специализирани консултанти. Посочени са и средствата за постигане на целите. Очертан е и предмета на дейност на сдружението – защита интереса на всички граждани, предприемачи и организации, работещи за устойчиво развитие и благоустрояване на българското Черноморие; изготвяне на становища и проекти по закони и подзаконови нормативни актове, които регламентират обществените отношения в сферата на туризма, земеделието, рибарството, производството и строителството; участие в различни проекти за финансиране и техническа помощ.

С оглед така очертания предмет на дейност и целта на създаване на сдружението съдът не констатира наличие на правен интерес от воденото оспорване. С право на жалба се ползват само лицата, чиято правна сфера е засегната неблагоприятно от издадения административния акт, като ефектът на засягането може да предизвика прекратяване или ограничаване на техни съществуващи субективни права, създаване или разширяване на правни задължения, невъзможност за упражняване на субективни права.  За да е налице процесуалноправен интерес от оспорването лицето трябва да е засегнато от акта лично, пряко и непосредствено съобразно задължителното тълкуване, дадено в Тълкувателно решение № 3/2013 г. на ОС на ВАС. В конкретния случай сдружението обжалва заповед, с която е разпоредено да не се извършва строителни дейност по даденото в полза на трето лице разрешение за строеж и в този смисъл този административен акт по никакъв начин не рефлектира в правната сфера на сдружението, вкл. и в контекста на неговия предмет на дейност.Обжалвайки административния акт сдружението по същество брани чужди права пред съд, принадлежащи на носителя на разрешението за строеж, който се явява засегната страна от издадения акт.

Наличието на правен интерес е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно и след като в случая не се констатира жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - да се прекрати.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд Бургас, ІХ-ти състав,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Сдружение с нестопанска цел Национална асоциация „Българско Черноморие“, със седалище и адрес на управление *** против Заповед № РД—56/16.04.2015г. на директора на РИОСВ Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 909/2015г. на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                    СЪДИЯ: