ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,05.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети юни                                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 909 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.33 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.С.Г., редовно уведомена, се явява лично.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.А., редовно уведомен, не се явява.

         Двамата жалбоподатели се представляват от адв.Ц., която представя пълномощно за двамата.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., който представя пълномощно

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Ц.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Считам настоящото производство за недопустимо, поради което моля да не се дава ход на делото.

Именно във връзка с така формулирания петитум на жалбата, в който жалбопоподателите искат от съда да отмени процесната заповеди да я върне на Община Бургас, за да посочи начинът, по който ще се осъществи „отстъпването/прехвърлянето и да бъде определена справедлива пазарна цена за тази част или да се измени заповедта по отношение на цената”.

Считам, че така формулирано искането към съда не може да бъде разглеждано и по естеството си не може да формулира предмет на настоящото производство. В условията на това производство следва да се определи единствено и само процент от имота, който не следва да бъде по-голям от 25% от общата му площ след влизането в сила на ПУП. В случая този процент излиза приблизително на 7.8%.

Считам, че съгласно искането в това производство, никога не се отнема безвъзмездно част от имота, а винаги срещу него гражданите получават УПИ, на който площта спрямо неурегулирания имот винаги е по-малка, но пък стойността му е значително по-висока и затова са представени доказателства по преписката. Става въпрос за стойността спрямо когато е бил неурегулиран имота преди регулацията. Функциите са различни, има градоустройствени показатели и това е имот годен за застрояване. С приетия и влязъл в сила план, срещу който жалбоподателите не са възразили, едновременно се осъществява и отчуждително и обезщетително действие, с което всъщност се избягва противоречие с чл.17, ал.1 от Конституцията на Република България, което по същество, видно от жалбата, се претендира. И което се явява всъщност предмет на настоящия спор, с който е сезиран Административен съд-гр.Бургас.

Поради това считам, че не следва да се дава ход на делото и прекратите производството по делото.

 

По хода на делото съдът, след като изслуша становищата на двете страни, намира възражението на процесуалния представител на ответната страна за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 

ОСТАВЯ без движение жалбата на Н.С.Г. и А.С.А. против Заповед № 721/15.03.2013г., издадена от заместник кмета на Община Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите чрез техния процесуален представител адв.Ц., в 7-дневен срок, считано от днес, да уточнят петитума на жалбата си в писмен вид с препис за ответната страна.

УКАЗВА на жалбоподателите, че при неизпълнение на това задължение, производството по делото ще бъде прекратено.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: