Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

    1172                           15.06. 2018 год.                     гр.Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС

на тридесет и първи май 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ПАНАЙОТ ГЕНКОВ                                    

                                     ЧЛЕНОВЕ :  РУМЕН ЙОСИФОВ 

                                                              ДИАНА ПЕТКОВА                                                                                                                                                                       

Секретар    М.Вълчева

Прокурор   Д.Петров

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

канд.дело № 908 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по жалба от М.И.М. ,подадена чрез процесуалният му представител адв.Кр.Т. против Решение №86/9.02.2018 год.,постановено по анд.№1589/2017 год. по описа на РС-Несебър,с което е потвърдено НП  издадено от началника на РУ-Несебър  с което на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. 

          Касаторът релевира доводи че обжалваното решение е незаконосъобразно,необоснова и постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Твърди че неправилно е приложен закона,тъй като чл.60 ал.1 т.3 б“в“ЗОБВВПИ забранява кумулативно носенето и употребата на оръжие, а не алтернативно,както е приел въззивния съд.Твърди че АУАН не е подписан от нарушителя.Иска решението на РС-Несебър да бъде отменено ,след което да бъде отменено и НП

         В с.з. касаторът чрез процесуалният си представител поддържа изцяло жалбата.

         Ответната страна ,редовно и своевременно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.Счита, че решението на въззивната инстанция не страда от пороци съставляващи основания за неговата отмяна.

         Настоящата съдебна инстанция, извърши проверка на оспорения съдебен акт на посочените в него касационни основания, които съставляват такива по чл.348 ал.1 т.1  НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН., както и служебна проверка  с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и  приема за установено следното:

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС-Несебър е потвърдил НП І-841/3.07.2017 год. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на осн.чл.185 ал.1 от Закона за оръжията,боеприпасите,взривните вещества и пиротехническите изделия/ЗОБВВПИ/ на М.И.М. *** е наложено за нарушение на чл.60 ал.1 т.3 б“в“ ЗОБВВПИ административно наказание“глоба“ в размер на 500 лв.

        За да постанови своя съдебен акт РС- Несебър е приел,че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяна на наказателното постановление, като е преценил че нарушението и обстоятелствата при които  е извършено са описани  пълно и ясно, а фактическите изводи се подкрепят от събраните по делото доказателства.Съдът е приел от една страна че по несъмнен начин и с безспорни доказателства се установява извършването от страна на касатора на вмененото му нарушение по чл.60 ал.1 т.3 б“в“ ЗОБВВПИ, а от друга страна че наложеното наказание съответства на извършеното нарушение.

        Настоящата инстанция напълно споделя изводите на районния съд.Безспорно по делото,  от представените саморъчни писмени обяснения на служители на заведението, докладни записки на полицейските служители, дадените пред съда свидетелски показания се установява че на 10.06.2017 год. около 00.30 ч. в гр.Свети Влас, Марина“Диневи“ в обществено заведение за хранене и увеселение „Планет клуб“ при полицейска проверка е констатирано че М.М. носи законно притежавано от него огнестрелно оръжие марка“Байкал“ мод.442 кал.9,единадесет броя припаси за него и разрешение за носене и употреба № 20160257662 от 26.10.2016 год.За така установеното на лицето е съставен акт за допуснато нарушение на чл.60 ал.1 т.3 б“в“ ЗОБВВПИ и издадено при напълно идентична фактическа обстановка НП с което същото е санкционирано по чл.185 ал.1 ЗОБВВПИ с глоба в минималния размер предвиден в нормативната разпоредба.

       Настоящата инстанция счита за неоснователни възраженията на касатора че за да е осъществен състава на чл.60 ал.1 т.3 б“в“ ЗОБВВПИ се изисква кумулативното наличие както на носенето ,така и употребата на оръжия и боеприпаси в обществени заведения за хранене и увеселение.В същност при тълкуването на посочената норма се налага категоричния извод че макар и да е употребен съюза “и“ е достатъчно да бъде осъществено едно от двете изпълнителни деяние-„носене“ и „употреба“ за да бъде осъществен от обективна страна състава на административното нарушение.В този смисъл оплакването на касатора за неправилно прилагане на материалния закон от районния съд е неоснователно.

     Настоящата инстанция счита за неоснователно и възражението и относно допуснато съществено процесуално нарушение при съставянето на АУАН, тъй като последния не е подписан от нарушителя.Видно от представения АУАН същия е съставен и подписан лично от М.М..Неправилно е положен подписа на лицето срещу „отказ“ , а не срещу“получил“ акта. Но видно от показанията на полицейските служители дадени в хода на съдебното производство,препис от АУАН е връчен лично на лицето.Освен това същото не е направило такива възражения нито пред наказващия орган нито в хода на въззивното производство, а прави такива едва с касационната жалба.

       С оглед на изложеното  ,настоящата инстанция не установи наличието на касационни основания по чл.348 ал.1 т.1 НПК, а атакуваното решение като валидно,допустимо и съответстващо на материалния закон следва да бъде оставено в сила.

        Водим от горното и на осн.чл.221 ал.1 АПК във вр. с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН съдът                                     

 

                                               Р   Е   Ш   И

 

      ОСТАВЯ в сила Решение № 86/9.02.2018 год.постановено по анд.№ 1589/2017 год. на РС-Несебър.

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.                  2.