ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 15.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети септември                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Галя Маринова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 908 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Корк и Форк” ЕООД - редовно уведомен се представлява от адв. Г. с пълномощно по делото.

         Ответникът ИД Директор на РИОСВ Бургас - редовно уведомен, редовно уведомен се представлява от юк. К. - представя пълномощно.

В залата се явява прокурор Маринова от Бургаска окръжна прокуратура, която заявява искане за конституиране на прокуратурата на Република България като страна в производството с оглед защитата на обществения интерес.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Запозната съм с материалите по делото. Искането ми за конституиране е с правно основание чл.16, ал. 1, т. 3 АПК.

 

Съдът счита, че искането на прокурора е основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България като страна в производството.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Корк и Форк” ЕООД против заповед на директора на РИОСВ Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка спиране на започнат строеж до произнасяне на директора с административен акт по инвестиционно предложение конкретно посочено в заповедта.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Моля да приемете по опис доказателства с копие за страните. Липсва опис на доказателствата към преписката. Описани са уведомления три на брой до РИОСВ без да са описани доказателствата по тези три преписки приложени по делото.

Правя възражение - оспорвам представената извадка със забележката на административния орган на л.35 от делото, като моля да се изключи от доказателствения материал, предвид че не е ясно от къде изхожда.

 

Юк. К.: Неоснователна е жалбата.

Имам доказателствено искане – да се представи писмо с изх.№ 53-01-1940/2014г. с издател Главен архитект на  Община Царево, посочено в констативния протокол от 08.04.2015г. във връзка с издаденото Разрешение за строеж и становището на РИОСВ с № 2965/07.05.2014г. Моля да се представят от Община Царево. Нямам други доказателствени искания. Да се приемат доказателствата от жалбоподателя. Спора не е дали инвестиционното намерение попада в Парк Странджа, това е извън предмета на заповедта. Съгласно чл.95, ал.1, т.1 от ЗООС за първоначалния етап следва да се уведоми РИОСВ.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. К.: РИОСВ не разполага ли с това писмо?

 

Юк. К.:  Разполага, но няма отношение към разрешението за строеж.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Да се приемат доказателствата представени към настоящия момент. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата представени от жалбоподателя съгласно описа на л. 8 и 9 от делото.

ПРИЕМА доказателствата представени от процесуалния представител   на жалбоподателя в днешното съдебно заседание съгласно описа който е приложен.

По искането за представяне на доказателства от трето неучастващо лица Община Царево, съдът счита, че то следва да бъде уважено.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице кмета на Община Царево в 10-дневен срок от получаване на съобщение да представи писмо с изх.№ 53-01-1940/2014г., издадено от Община Царево във връзка с инвестиционно намерение от „Корк и Форк” ЕООД.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Царево да представи в 10-дневен срок от получаване на съобщението писмо писмо с изх. № 2965/07.05.2014г. от РИОСВ Бургас адресирано до Община Царево във връзка с инвестиционно намерение от „Корк и Форк” ЕООД. 

УКАЗВА на третото неучастващо лице, че при непредставяне в срок на поисканите доказателства на адресата на искането, ще бъде наложена глоба по реда на ГПК.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.11.2015 година от 14,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: