Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     1233

 

гр. Бургас, 22.06.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС в публично заседание на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря СТОЯНКА АТАНАСОВА и на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 907 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от „ПСОВ Елените“ ЕООД подадена против Решение № 76 от 16.02.2018 год. постановено по АНД № 2500/2017 год. по описа на Районен съд Несебър, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление /НП/ № И-2-0681-1 от 02.10.2017 год. издадено от директора на регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, с което на „ПСОВ Елените“ ЕООД за нарушение на чл.69 от Закона за опазване на околната среда и водите (ЗООС) и на основание чл. 69, чл. 69а, ал. 1от ЗООС е наложена еднократна „санкция“ в размер на 126 627 лева месечно за срок от 6 месеца, общо 759 762 лева.

В жалбата си касационният жалбоподател твърди, че оспореното решение е неправилно. Счита, че неправилно е приложен процесуалния закон. Моли решението на Районния съд да бъде отменено с произнасяне по същество с решение, с което да бъде отменено НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, се представлява от адвокат Петкова, която поддържа касационната жалба и моли решението да бъде отменено, както и НП.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за законосъобразност на решението на Районния съд и счита касационна жалба за неоснователна.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.

За да потвърди обжалваното НП Районният съд след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства, е направил извод, че е установено извършване на административно нарушение от дружеството. Изложил е обосновани съображения за правилното приложение на разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от ЗООС и правилното определяне на размера на наложената санкция.

Решението на Районен съд Несебър е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият съдебен състав намира възражението на касатора, че е допуснато нарушение на чл. 18 от ЗАНН за основателно. Съгласно посочената разпоредба, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Видно от наказателното постановление, както и от предложението по чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗООС, дружеството е санкционирано за заустване на отпадъчните води на изход от ПСОВ „Елените“ в Черно море без изискващото се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, б „б“ от Закона за водите разрешително и за превишение на нормите за район на съществуващо и перспективно ползване на качеството на крайбрежните морски води, определени в Приложение към чл. 10 от Наредба № 8. След като са посочени две нарушения – едно по Закона за водите и едно по ЗООС, то са налице две отделни административни нарушения, за които, при съобразяване нормата на чл. 18 от ЗАНН, наказващият орган е следвало да наложи две наказания. Като не е сторил това, той е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление, като не е ясно за кое от двете нарушения е санкционирано дружеството.

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, районният съд е постановил решение, което е неправилно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 76 от 16.02.2018 год. постановено по АНД № 2500/2017 год. по описа на Районен съд Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № И-2-0681-1 от 02.10.2017 год. издадено от директора на регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: