Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

      1171                          15.06. 2018 год.                     гр.Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС

на тридесет и първи май 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ПАНАЙОТ ГЕНКОВ                                    

                                     ЧЛЕНОВЕ :  РУМЕН ЙОСИФОВ 

                                                              ДИАНА ПЕТКОВА                                                                                                                                                                       

Секретар   

Прокурор   А.Червеняков

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

канд.дело № 906 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба на търговско дружество“Динков 2016“ЕООД гр.Сливен, представлявано от управителя Т.Динков, подадена от процесуалният представител адв.П.Ш. против Решение №41/28.02.2018 год.постановено по анд..№29/2018 на Районен съд-Царево с което е потвърдено НП издадено от Началник сектор „Оперативни дейности“ при ТД на НАП-Бургас,с което на касатора е наложената  имуществена санкция е намален от 3000 лв.

          Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебното решение поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и противоречие с материалния закон-касационни основания по чл.348 ал.1 т.1 и т.2 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.Счита,че установеното по делото сочи на приложението на чл.185 ал.2 изр.2 във вр. с ал.1 ЗДДС,поради което квалификацията по чл.185 ал.2 ЗДДС е неправил.Счита че при съставянето на АУАН и издаването на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните норми ,тъй като за наказаното лице остава неясно точно кое от визираните в чл.118 ЗДДС нарушения е санкционирано.Твърди че са налице и предпоставките на чл.28 ЗАНН.Иска отмяна на съдебния акт,както и на НП .

         В с.з. касаторът,чрез процесуалният си представител поддържа изцяло жалбата.

         Ответната страна ,редовно и своевременно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.Счита, че решението на въззивната инстанция не страда от пороци съставляващи основания за неговата отмяна.

         Настоящата съдебна инстанция, извърши проверка на оспорения съдебен акт на посочените в него касационни основания, които съставляват такива по чл.348 ал.1 т.1 и т.2 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН., както и служебна проверка  с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и  приема за установено следното:

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е  частично основателна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС-Царево  е потвърдил НП №231778-015621889.12.2016 год. издадено от Началник  на сектор „Оперативни дейности“ -Бургас,в ЦУ на НАП с което „Динков 2016“ЕООД,със седалище и адрес на управление гр.Сливен представлявано от управителя Т.Динков за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 год. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 ЗДДС е наложена на осн.чл.185 ал.2 ЗДДС имуществена санкция в размер на 3000 лв.

        За да постанови своя съдебен акт РС- Царево е приел,че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяна на наказателното постановление, като е преценил че нарушението и обстоятелствата при които  е извършено са описани  пълно и ясно, а фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото  доказателства. Изложил е подробни мотиви по фактите установени в производството по налагане на наказанието и при съдебното оспорване.Обсъдил  е доказателствата,тълкувал е нормата,приета от наказващия орган за нарушена,като е обосновал правен извод за неоснователност на жалбата.

        Настоящият състав  споделя изцяло установеното от фактическа страна,а именно че при извършване на 11.08.2016 год. около 11.00 ч. на проверка от служители на ТД на НАП са спазване на данъчното законодателство на обект –магазин за плодове и зеленчуци, находящ се в гр.Приморско, стопанисван от „Динков 2016“ ЕООД е констатирана разлика в касовата наличност в размер на 53.74 лв., като разчетената касова наличност от монтираното и действащо в обекта ФУ е 13 лв., а фактическата такава- 71.74 лв.Липсват доказателства по делото тази сума да е в резултат от продажби,поради което актосъставителят и наказващия орган правилно са квалифицирали установеното нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18 ,съгласно която “Извън случаите на продажба всяка промяна в касовата наличност/начална сума,въвеждане и извеждане на пари във и извън касата/на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите “служебно въведени“ или “служебно изведени“ суми.

      Според разпоредбата на чл.185 ал.2 ЗДДС извън случаите на ал.1 на лице,което извърши или допусне извършването на нарушение по чл.118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба-за физически лица,които не са търговци или имуществена санкция-за юридически лица и еднолични търговци ,като последната е от 3000 до 10 000 лв.,а съгласно изр. второ на същата разпоредба-когато нарушението не води до неотразяване на приходи се налагат санкциите по ал.1.В настоящия случай е констатирано,че електронния касов апарат с фискална памет има заложени опции“въвеждане“ и „извеждане“ на сумите, поради което наличната парична сума е следвало да бъде въведена.В описателната част на НП обаче не е  посочено,че установената наличност е в резултат на продажби,а в АУАН липсват констатации за неотчетени такива, от което може да се направи извод,че неизпълнение на задължението по чл.33 ал.1 от Наредба Н-18 не е довело до неотразяване на приходи.При това положение санкцията е следвало да бъде наложена в границите посочени в чл.185 ал.1 във вр. с ал.2 изр.2,а не съгласно чл.185 ал.2 ЗДДС поради което е неправилно определена. Следвало е РС-Царево да измени НП,като определи санкцията в размер от 500 до 2000 лв. Като не е сторил това той е постановил едно неправилно решение,което следва да се отмени,след което НП да се измени,като с оглед на изложеното и съгласно чл.27 ЗАНН и за изпълнение целите на чл.12 ЗАНН санкцията следва да се определи в размер на 500 лв.В случая не е налице пречка да се процедира по този начин,тъй като не се променят фактите срещу които се защитава касатора,поради което и не е нарушено правото му на защита.Безспорно не може да се променя правната квалификация на деянието,но  в случая тя не се променя.Тя е такава по чл.185 ал.2 ЗДДС-установена положителна разлика между разчетената касова наличност по ФУ и фактическата такава.Различие съществува само когато тази разлика не води до неотразяване на приходи.Тогава квалификацията пак е по чл.185 ал.2 ЗДДС,но се налага по леката санкция по ал.1.Т.е. няма преквалификация на нарушението, а налагане на по-благоприятно за дееца наказание,съобразно чл.337 ал.1 т.2 НПК приложима по силата на чл.84ЗАНН.

      Като неоснователни  настоящия състав преценява искането за прилагане на чл.28 ЗАНН,поради маловажност на извършеното административно нарушение.Легално определение за „маловажен случай“ се съдържа в разпоредбата на чл.93 т.9 НК и това е такова деяние при което извършеното нарушение с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид.Преценката се прави на база конкретните фактически данни отнасящи се до начина на извършване на нарушението,на вредните му последици,данните за личността на дееца и всички други обстоятелства,релевантни за степента на обществена опасност и морална укоримост на извършеното.В конкретния казус нарушението не разкрива белези които да го определят със значително по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с типичните обичайните случаи.Освен това извършеното нарушение е свързано с обществени отношения,които са предмет на правната уредба на ЗДДС.Целите на тези норми е да осигурят непрекъснат и ефективен контрол върху продажбите извършвани в търговските обекти чрез издаване на фискални касови бележки ФУ или касови бележки от ИАСУТД независимо дали е бил поискан друг данъчен документ,в това число осигуряване на пълно съответствие между наличните парични средства у търговеца и отразеното по фискалното устройство,с което разполага той.

       С оглед на изложеното   и на осн.чл.221 ал.1 АПК във вр. с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН съдът

 

                                             

 

                                               Р   Е   Ш   И

 

      ОТМЕНЯ Решение № 41/28.02.2018 год.постановено по анд.№29/2018 год. на РС-Царево,вместо него постановява:

      ИЗМЕНЯ НП №231778-0156218/9.12.2016 год. на Началник на сектор “Оперативни дейности“-Бургас при ЦУ на НАП,с което на „Динков 2016“ЕООД,със седалище и адрес на управление гр.Сливен,ж.к.“Сини камъни“бл.17 вх.Б ап.24 представлявано от управителя Т.Динков за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 год. на МФ е наложено на осн.чл.185 ал.2 ЗДДС административно наказание-„имуществена санкция“ в размер на 3000 лв. , като на осн.чл.185 ал.2 изр. 2 във вр. с ал.1 ЗДДС НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв.

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                               2.