ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.06.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На шести юни                                                        две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 905 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Алисе 88“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - директор на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Д. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк.Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Алисе 88“ ЕООД с ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление - *********, представлявано от П.Д., против заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № ОП-86-0269654/20.03.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, подписана по заместване от зам. директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, съобразно заповед №РД-177 от 06.03.2018 година на директора на ТД НАП Бургас, с която на основание чл.186, ал. 1, т.1, б. „а“ ЗДДС е разпоредено „запечатване на търговски обект“ - ресторант „Нов Шанхай“, находящ се в *********и е забранен достъпа до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Юк. Д.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства. Представям за сведение издадена справка от АНП регистъра.

 Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

Приключва събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

Юк. Д.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите оспорения акт като правилен и законосъобразен. При издаване на въпросната заповед за налагане на ПАМ не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Заповедта е мотивирана, налице са както фактическите основания, изразяващи се в установено административно нарушение – неиздаване на фискален бон при извършена продажба, така и правните основания, а именно изпълнение на разпоредбата на чл.186, ал. 1, т.1, б. „а“ ЗДДС, поради което считам, че правилно и законосъобразно е наложена мярката. За извършеното административно нарушение е издаден АУАН, както и нп, но същото не е приложено към преписката, тъй като е в процес на връчване. Моля за решение в тази насока. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: