О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

07.06.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на седми юни две хиляди и единадесета година, в състав:

 

             СЪДИЯ:ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                         

като разгледа адм.д.№905/2011г.опис  на Административен съд гр. Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на „ЧЕРНОМОРСКА ЛИЗИНГОВА КЪЩА”ООД гр. Варна, с която е направено искане за отмяна на мълчалив отказ на Областен управител на Област Бургас за деактуване на недвижим имот, представляващ 80/340 ид.ч. от ПИ с идентификатор 67800.501.144 по КККР на гр. Созопол.

         Съдът, намира жалбата за недопустима, поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

Актуването или деактуването на имота - държавна собственост, както и мълчаливия отказ от произнасяне по направено искане не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Това е така, защото подобно действие на административния орган има констативен, удостоверителен характер. С него не се създават права и задължения, нито засягат интереси на лицата. То съставлява вътрешно служебна дейност по регистриране и отчитане на недвижими имоти, поради което и приложимия ЗДС не предвижда обжалване по съдебен ред. В случая не е налице хипотезата на чл. 21, ал. 1 от АПК, индивидуален административен акт, за да е допустимо оспорването му по реда на АПК.

Наличието на подлежащ на оспорване акт е абсолютна процесуална предпоставка на съдебно-административно производство, липсата на която обуславя неговата недопустимост, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото трябва да бъде прекратено.

Мотивиран така и на основание чл. 159, т. 1 и чл. 160 от АПК, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата на „ЧЕРНОМОРСКА ЛИЗИНГОВА КЪЩА”ООД гр. Варна, с която е направено искане за отмяна на мълчалив отказ на Областен управител на Област Бургас за деактуване на недвижим имот, представляващ 80/340 ид.ч. от ПИ с идентификатор 67800.501.144 по КККР на гр. Созопол.

Прекратява производството по адм. дело № 905 /2011г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………