О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр.Бургас , 19.01.2009г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на деветнадесети януари две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

като разгледа, докладваното от съдия Р. административно дело № 905 по описа за 2008г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Подадена е жалба от „ФЛОРАНС”ЕООД,чрез управителя М. Х. Д. против отказ за издаване на разрешение за поставяне по чл. 57 ЗУТ, постановен с решение по заявление № 70-Ф-98/18.12.2007г.- Протокол №2/19.02.2008г. на Комисията по чл.5 ал.2 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас.

            С  определение от 19.11.2008г., е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество. Това определение следва да бъде отменено, а жалбата оставена без разглеждане по следните съображения:

Не е налице акт , подлежащ на съдебно оспорване.по силата на чл. 5 ал.3 и 4 от Наредбата / л.55- 61 от делото/, постъпилите заявления за поставяне на преместваеми обекти се разглеждат от постоянно действаща комисия. Въз основа на нейно положително решение,разрешение за поставяне на преместваем обект се издава от съответния териториален директор. Според чл. 6 ал.6 от същата наредба, в случай че разрешението не е издадено в срока по ал.1 се счита, че е налице отказ от издаване на разрешение.

Следователно въз основа, на посочената подзаконова нормативна уредба се налага извод, че акта, съдържащ белезите на индивидуален административен, подлежащ на съдебен контрол е разрешението, което се издава от съответния териториален директор.

Комисията по чл.5 от наредбата е помощен орган, чиито решения са част от процедурата по издаване на разрешението за поставяне на преместваеми обекти. Не решението на комисията създава права или задължения за заявителите или накърнява техните интереси, а акта с който се произнася съответния териториален директор.

Не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване на индивидуални административни актове и като такива не подлежат на самостоятелно обжалване. Редовността на решението  на комисията по чл.5 подлежи на проверка заедно с крайния акт, при упражняването на контрол за законосъобразност на последния. Едва в това производство, съдът би могъл да обсъжда наведените от жалбоподателя доводи за законосъобразност на решението на комисията, като предпоставка за законосъобразността на постановения отказ.

Отказа за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект / мълчалив или изричен/ на съответния териториален директор, е акта който подлежи на оспорване , а не решението на комисията.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.1 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

            Отменя определение от 19.11.2008г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество.

            Оставя без разглеждане жалбата, подадена от „ФЛОРАНС”ЕООД,чрез управителя М. Х. Д. против отказ за издаване на разрешение за поставяне по чл. 57 ЗУТ, постановен с решение по заявление № 70-Ф-98/18.12.2007г.- Протокол №2/19.02.2008г. на Комисията по чл.5 ал.2 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 905 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:..................................................