ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 14.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети септември                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 904 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКСПРЕС 2Д” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на МИТНИЦА-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 209 от административно дело № 2393/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас;

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба от пълномощник на жалбоподателя адв.Г. (представено пълномощно, находящо се на лист 6 от кориците на административно дело № 4550/2014г. на ВАС), видно от която не възразява по хода на делото. Молбата съдържа доказателствени искания за представяне на конкретни доказателства от страна на административния орган, както и съдържа искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

 

         Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

        

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Т.: Във връзка с докладваната днес молба, правя възражение относно документът, който страната иска да представим в т.2 от молбата, тъй като същият е наличен по делото.

В частта относно искането за експертиза - отбелязвам, че при предишното гледане на делото съдебно-счетоводна експертиза бе допусната, изслушана и приета.

Правя изрично уточнение, че сертификатите също са налични в административната преписка и считам, че една съдебно-счетоводна експертиза не може да определи тарифни кодове и още повече кода по Мьорзинг.

Считам искането за извършване на съдебно-счетоводна експертиза за неоснователно и моля да не бъде допускана такава.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените писмени доказателства.

 

По отношение на доказателствените искания по молбата на адв.Г., докладвана в днешно съдебно заседание:

Доказателственото искане по т.2 съдът намери за неоснователно, като в тази връзка констатира, че исканото доказателство е налично по делото и то се намира на лист 165 от кориците на административно дело №  2393/2012г. и този лист представлява именно последната страница на митническата декларация, на която митническият служител е направил съответно отбелязване за извършен документален контрол и частична физическа проверка на стоките, за която констатация е поставен подпис и печат.

По отношение на доказателственото искане по т.3 от молбата, съдът счете това искане също за неоснователно, като в тази връзка не констатира необходимост посочените от пълномощника въпроси да изискват назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, като в тази връзка съдът съобрази обстоятелството, че вещи лица по делото се назначават за изясняване на факти и обстоятелства, за които съдът не разполага със специални знания, докато с този въпрос се иска извършване на констатации по делото относно наличието на определени доказателства, които да се обвържат с дейността по определяне на тарифни кодове и кодове по Мьорзинг.

С оглед изложените мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателствените искания на пълномощника на жалбоподателя.

 

 

Въпрос на СЪДА към юрисконсулт Т.:

С оглед мотивите на Решение № 5368/13.05.2015г. на ВАС, с което е отменено първоначално постановеното решение и делото върнато за ново разглеждане, видно от които съдът е посочил, че за част от фактическите констатации не се съдържат доказателства и данни по делото, бихте ли обяснили как фактически беше извършена справка на електронния сайт на ШИМШЕК - Турция относно продуктовия каталог на този производител, който каталог да е бил относим към релевантната дата на вноса  - 05.07.2010г. Този каталог беше видян и отворен на екран; беше направена някаква  разпечатка, от която да е видно, че базата данни е била актуална към 2010г. - как беше направена тази справка с продуктовия каталог?

Юрисконсулт Т.: Мисля, че митническите органи са гледали информация на екран през интернет. Сайтът е публичен, налице е снимков каталог с изображение на всеки един от продуктите, със съответното му описание. Затова изрично в доклада на отдел „Последващ контрол” във всеки един вид от стоката - стока 1, 2 или 3, те са посочили какво са видели. По този начин е извършена справката в продуктовия каталог.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Т.: Справката в този каталог е справка актуална към датата на вноса или справка актуална към датата на проверката?

Юрисконсулт Т.: Справката е актуална към датата на проверката.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Т.: Какви аналози са ползвани по други ЕАД на същия жалбоподател, какви други митнически декларации ползвахте, по които е констатирано, че са внесени стоки аналогични на процесните?

Юрисконсулт Т.: Видно отново доклада на отдел „Последващ контрол” самата проверка обхваща периода от 01.09.2009г. до 31.07.2012г. Проверени са N-броя митнически декларации за идентични стоки внасяни от фирмата жалбоподател от един и същ производител ШИМШЕК – Турция, при които е констатирано, че стока с едно и също описание по фактура се описва по различен начин в митническата декларация, а също така се придружава с едно и също анализно удостоверение. Към различен период от време фирмата вносител внася едно и също изделие, но го декларира по различен начин без значение от анализното удостоверение.

При изготвените експертизи се установи, че е налице разминаване в описанието на стоката по фактура, по сертификат за произход и по митническа декларация. Като тези факти са подробно и изчерпателно посочени в доклада, където е посочена самата митническа декларация. Отбелязано е къде има съвпадения към днешна дата и към един предходен момент по отношение на една съща стока, която е описана по различни начини за тези два периода. Този доклад е бил връчен на жалбоподателя. Дружеството жалбоподател е запознат с констатациите.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Т.: Административният орган е констатирал, че квотата е изчерпана с оглед на неговите констатации, с оглед на това как той е възприел как стоката трябва да се тарифира, а не както е тарифирана от жалбоподателя?

Юрисконсулт Т.: По тарифен код посочен от жалбоподателя квотата е свободна и може да бъде използвана. В случай, че би бил посоченият от административния орган тарифен номер – квотата е изчерпана и остава неизяснен въпроса как дружеството „Експрес 2Д” ЕООД в различни моменти една и съща стока я декларира по различен начин, с едно и също описание, но с различен тарифен код.

 

 

Съдът, като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, а също така и след като счете същото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам, че административният орган съгласно дадените му правомощия, съгласно Закона за митниците и правомощията на отдел „Последващ контрол” да извършва повторна и последваща проверка на декларираното е издал решение, с което е определил нов тарифен номер, код на Мьорзинг и определил нов размер на публичните държавни вземания, като считам, че решението на административния орган е мотивирано, обосновано и не са налице нарушения водещи до неговата отмяна.

Базата данни на тарифните квоти е публична. Както вносителите, така и митническите органи имат достъп до нея и във всеки един момент може да бъде направена справка и вносителят да се ползва от нея. В конкретния случай, относно квотата, важи правилото „Пръв пристигнал, пръв обслужен”. Считам, че решението е издаден от компетентен орган, връчен по надлежния ред, моля изцяло да бъде потвърдено и да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: