ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             дата 09 май 2011 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 09 май 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 904 по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от кмета на община Камено против Решение по т.1 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Камено, проведено на 12.04.2011г., обективирано в Протокол № 48/12.04.2011г., с  което Общински съвет – Камено е взел решение да се проведе на 21.05.2011г. местен референдум в с.Черни връх за отделяне на населеното място от община Камено и преминаването му към община Бургас, формулиран е въпросът, на който трябва да отговорят гласоподавателите, утвърдени са образците на книжата за произвеждане на местния референдум, определени са средствата за финансирането му, указано е провеждането на информационна кампания и е възложено на кмета  и на общинската администрация да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум.

         Решението се оспорва като незаконосъобразно, прието при липса на мотиви, както и се възразява, че поради допуснати множество нарушения в хода на инициативата за провеждане на референдума, Общинският съвет изобщо не е следвало да обсъжда подписката и да приема въз основа на нея процесното решение. Иска се отмяна на решението.

         Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на предмет – липса на административен акт, по отношение на който да бъде проведен съдебен контрол за законосъобразност.

         Приетото от Общински съвет – Камено решение за произвеждане на местен референдум, е такова с правно основание чл.30, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗПУГДВМС, във вр. с чл.28 от ЗАТУРБ. Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, като специален закон, не регламентира правото на обжалване на позитивното решение за произвеждане на местен референдум. Законът предвижда единствено възможност да се обжалва решението на Общинския съвет, с което е постановен отказ за произвеждане на референдум – арг. чл.32, ал.2 от ЗПУГДВМС. Нормата е озаглавена Обжалване на отказа за произвеждане на местен референдум, т.е. цялата норма на чл.32 касае обжалване на решение, с което е постановен отказ за произвеждане на референдум и в този смисъл, от нейния контекст не следва да се изважда разпоредбата на ал.1, на която се позовава жалбоподателя и от която черпи доводи за приложимия според него процесуален ред за разглеждане на оспорването. В този смисъл, настоящото произнасяне е в 1-членен съдебен състав, тъй като съдът намира за неприложима разпоредбата на чл.32, ал.1 от ЗПУГДВМС и разглеждане на настоящото оспорване по този процесуален ред.

         Оспореното решение за произвеждане на местен референдум не подлежи на самостоятелно обжалване, а на контрол по реда на този закон може да се оспори законността на резултата от местния референдум – чл.42 от ЗПУГДВМС, в рамките на който следва да се преценява и редовността на изготвената подписка, лицата, участвали в нея и др. В този смисъл, процесното решение на Общинския съвет следва да се възприема само като част от процедурата по произвеждане на местен референдум и като такова няма характеристиките на административен акт, поради което не подлежи на самостоятелно оспорване – арг. чл.21, ал.5 от АПК.

         Жалбата, като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на кмета на община Камено против Решение по т.1 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Камено, проведено на 12.04.2011г., обективирано в Протокол № 48/12.04.2011г., с  което Общински съвет – Камено е взел решение да се проведе на 21.05.2011г. местен референдум в с.Черни връх за отделяне на населеното място от община Камено и преминаването му към община Бургас, формулиран е въпросът, на който трябва да отговорят гласоподавателите, утвърдени са образците на книжата за произвеждане на местния референдум, определени са средствата за финансирането му, указано е провеждането на информационна кампания и е възложено на кмета  и на общинската администрация да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 904/2011г. на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                          СЪДИЯ: