ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 903 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат К.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За ответника – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), редовно призован, се явява юрисконсулт Д.Ч., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание по делото е постъпила молба от Община Поморие, придружена с доказателства.

ДОКЛАДВА, че освен това е постъпил отговор на жалбата от ответника, с приложени доказателства, съгласно опис, които са общо 7 тома.

 

Съдът констатира, че в преписката липсва сигнал за нередност с вх.№ Z-16289/25.11.2016г. и изготвения по него доклад вх.№ Z-5741/15.03.2017г.

 

АДВОКАТ М.: Запознат съм с представените доказателства, но не съобразих, че тези документи липсват, а оспореното решение е издадено въз основа на тези документи.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Ако счетете за необходимо, моля да ни предоставите възможност да представим липсващите доказателства.

Нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства по опис на л. 359 от делото.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис в придружително писмо на л. 394 от делото.

 

Съдът счита, че липсващите по делото сигнал за нередности и доклада към него, цитирани в мотивите на решение № РД-123/15.03.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА, са доказателства, които имат съществено значение за разрешаването на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото подадения сигнал за нередности с вх.№ вх.№ Z-16289/25.11.2016г. и доклада по него с вх.№ Z-5741/15.03.2017г.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.10.2017г. от 9.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.47 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: