ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 903 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат К.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За ответника – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), редовно призован, се явява юрисконсулт Д.Ч., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпили от ответника във връзка с указания на съда от предходно съдебно заседание с писмо вх.№10204/28.09.2017г. сигнал за нередности и доклад по сигнала.

 

АДВОКАТ М.: Запознат съм с доказателствата. Не възразявам да бъдат приети по делото. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства – сигнал за нередност и доклад по сигнала, намиращи се по делото от л.2492 – 2524.

 

С оглед становището на страните за липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата и моля да отмените решението, с което се налага финансова корекция, като в писмени бележки ще изложа нашите мотиви за основателността на жалбата и ще представя за сведение на съда определения на ВАС.

Моля да ни присъдите разноски по делото, като представям списък с разноските. Адвокатският хонорар е на минимума с ДДС.

Моля да определите срок за представяне на писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата на община Поморие като неоснователна, необоснована и недопустима. Считам, че обжалваното решение е част от договорни отношения между бенефициента Община Поморие и ИАРА, поради което същото няма качеството на индивидуален административен акт.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми предоставите и срок за писмено становище.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 11 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.52 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: