ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 903 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокатско дружество „Христова и Банкова“, които са преупълномощили явяващият се днес адвокат К.М., който представя пълномощни.

За ответника – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), редовно призован, се явяват представители по пълномощие ст.юрисконсулт Е.Р. и юрисконсулт Д.Ч., представят пълномощни.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по жалба против решение № РД- 123/15.03.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА, както и против решение за налагане на финансова корекция, инкорпорирано в писмо изх.№1000-6060/20.03.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че на 06.04.2017г. от ответника е постъпило писмо, към което е представено пълномощно и жалбата, с която е сезирана съда. В това писмо, както и в придружителното писмото на преписката, ответникът е изразил становище за недопустимост на производството, като е изложил мнение, че отношенията са гражданско-правни и спорът следва да се разглежда от общия съд.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата. Запознахме се с документите, представени от ответната страна и считам, че не всички са представени и моля да ги задължите да бъдат представени. Например няма представена техническата оферта на отделните участници и протокол №2 от работата на комисията, с която са направени мотивите за оценката. Тези документи ги няма по преписката.

Липсват и документи, от които да се види точната сума платена по договора за строителството. Например искане за възстановяване на средства. Общината се разплаща със строителя и ги представя на управляващия орган. Със сигурност в преписката няма документи, които да покажат каква е стойността на платената сума по този договор.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Оспорвам жабата като неоснователна, необоснована и недоказана за разглеждане по реда на ДР на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) на посочените в жалбата основания и моля да ми дадете възможност да представя писмено становище.

Нямам доказателствени искания.

Не възразявам да представя техническата оферта и протокол, но възразявам да представя протокол от работата на комисията.

Всяко искане съдържа съответните разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е 9 351 873,62 лв. Съответната нередност представлява процентно изражение от стойността на проведена поръчка, която е част от проекта, това е една малка част. Относно сумата по договора за строителството няма от къде да бъде изваден такъв документ. По програма имаме авансово, междинно и окончателно плащане. Единствено възложителя знае как са възстановени точните суми, защото ДФ „Земеделие“, в качеството на разплащателна агенция реинбурсира средствата, възстановява ги обратно. Посочената нередност е установена на основание чл.3б, б.„р“ и на чл.96 от Регламент на ЕО 1198/2006, който както знаете, че като страна членка, регламентите са задължителна част за нас. Съгласно чл.19, ал.6 от Договора за безвъзмездна финансова помощ в съответствие с т.9, т.13 и т.22 от Насоките за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, финансирани от ЕС, в рамките на споделеното управление и при неспазване на правилата за възлагане на обществените поръчки. Съответно е нарушено чл.6, ал.1 от Методологията за определяне на финансовите корекции. Също така чл.39, §1 от Директива 2004/18 на ЕС във вр. с чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗОП, както и чл.28, ал.2, ал.6 и чл.28а, ал.3 от ЗОП.

Представям отговор на жалба.

Част от посочените от процесуалния представител на жалбоподателя документи не сме ги представили, защото е цитирана новата Програма 2014-2020, а по програмата 2007-2013 ИАРА е управляващ орган.

АДВОКАТ М. – Моля да ми дадете възможност да представя доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.3 от делото .

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото технически оферти на оценените участници и Протокол №2 от работата на оценителната комисия по поръчката.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в същия срок, да представи по делото доказателства, от които да се установява сумата, платена по договора за строителството.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.17 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: