Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1231

 

гр. Бургас, 22.06.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС в публично заседание на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря СТОЯНКА АТАНАСОВА и на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 902 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е образувано по касационна жалба срещу решение по АНД № 5931 по описа на Районен съд Бургас за 2017 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 283/06.03.2018 год. по АНД № 5931/2017 год. на Районен съд Бургас е потвърдено Наказателно постановление НП № 17-0346-000484/25.10.2017 год. издаден от Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Созопол, с което на Б.Х.З. *** ЕГН **********, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца. 

Касаторът обжалва в срок горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за материална и процесуална незаконосъобразност на съдебния акт. Счита, че съдът неправилно е приел за  установено извършването на деянието. Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт и потвърденото с него наказателно постановление и да отмени същото.

В с.з. касационният жалбоподател редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява

В с.з. ответникът по касационното обжалване редовно и своевременно призован не се представлява.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Налице били условия атакуваното първоинстанционно решение да бъде оставено в сила. 

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становището на прокурора и анализира събраните по делото доказателства намира касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, но по същество – неоснователна.

Въз основа на събраните от първата инстанция доказателства настоящият съд намира за установено следното от фактическа страна:

На 31.07.2017 год. около 08:00 часа в общ. Созопол, на път ІІ клас № ІІ-99В посока гр. Приморско на км. 26, при проверка от контролни органи е установено, че водачът Б. Христо З. управлява на собственият си лек автомобил Пежо 407 с рег. № 6865КТ, под въздействие на алкохол 1,32 промила в издишания въздух, като след химическа експертиза се е доказал етилов алкохол в количество 1,18 промила. За констатираното нарушение е съставен АУАН № 418/31.07.2017 год., който е подписан без възражения. Въз основа на съставения акт е издадено и НП № 17-0346-000484/25.10.2017 год., което е обжалвано пред районния съд.

За да потвърди Наказателното постановление Районният съд е изложил следните мотиви:

При постановяване на своя акт Районният съд е приел, че при издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че по несъмнен начин е доказано извършването на нарушението. При такива мотиви Районният съд е отменил наказателното постановление.

Настоящата касационна инстанция напълно споделя изводите на Районния съд при следните съображения:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка като е формирал и съответни на доказателствата правни изводи.

В касационната жалба се релевира оплакване, че към момента на проверката касатора не е управлявал МПС и е употребил алкохол след настъпване на ПТП-то. Оплакването е неоснователно. Безспорно установено е, че при извършената проверка за наличие на алкохол на касатора, дрегерът е отчел 1.32 промила, като с резултата от кръвната проба взета значително по-късно е определено съдържанието на алкохол в кръвта от 1,18 промила. От това следва, че алкохолът е бил употребен от него преди да започне да управлява описаното МПС и съответно да продължи управлението му до настъпване на ПТП. Управлението на МПС-то е било осъществено под въздействието на алкохол, именно в нарушение на нормата на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, която забранява на водача на пътно превозно средство да го управлява под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. При констатирането и съставянето на АУАН касаторът не е възразил, че е употребил алкохол след ПТП, а защитната си теза е развил едва при подаването на жалбата против НП. Защитната теза на касатора няма как да бъде споделена и възприета, за да се обясни наличието на алкохол в посочената концентрация при извършената му час след настъпване на ПТП–то проверка. 

При горните изводи настоящата касационна инстанция приема, че  обжалваното решение не е постановено при допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон и се явява правилно и обосновано.  Районният съд не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила при анализа и оценката на доказателствата. Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства, Административен съд – Бургас намира, че доводите в касационната жалба са неоснователни и релевираните отменителни основания не са налице.

По изложените съображения обжалваното решение като законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 283/06.036.2018 год. по АНД № 5931/2017 год. на Районен съд Бургас по описа на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ