ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети май                       две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 902 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ „СЪНИ БИЙЧ ДЖЕТСКИ РЕЙСИНГ“, редовно уведомен, се представлява от адвокат Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на СНЦ „Съни Бийч Джетски Рейсинг“, със седалище и адрес на управление: КК „Слънчев бряг“, сграда БИСЕР вх. 2, ет. 4, ап. 242, представлявано от К.Н.К., в качеството на Председател на Управителния съвет, против писмо с изх. № 6300-5766/15.03.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с искане за отмяната му като постановено при допуснати съществени процесуални нарушения, в противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да приемете, че жалбата е предявена както срещу писмо с изх. № 6300-5766/15.03.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, така и срещу Решение № РД-107/02.03.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за установена нередност. И двата акта жалим, тъй като с писмото ни е връчено и решението, с което е установена нередност във връзка с открита процедура по ЗОП.

Поддържам жалбата. С оглед писмо на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от 10.04.2017 г. и предвид наведените в същото писмо мотиви за недопустимост на жалбата, изразяваме подробно становище, което входираме в настоящото съдебно заседание, с оглед трайно установената съдебна практика по административни дела, както и тълкувателно решение № 8/11.12.2015 г. на Върховен административен съд.

Предвид доказателствата, съдържащи се в преписката, имаме и становище относно изложените мотиви за наложената финансова санкция, както и с оглед непълнотата на представената преписка прилагаме и доказателства, подробно описани в становището.

С оглед становището на съдията за разпределянето на доказателствената тежест по отношение доказването на твърденията, описани в мотивите и по-точно на неслучването на събитията, описани в тях, ще имаме евентуално допълнителни доказателствени искания, касаещи разпит на свидетел.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания.

Моля да бъде оставена без уважение постъпилата жалба.

Прилагам становище на колегата Савова, с приложено пълномощно.

Да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Моля да ми предоставите възможност да се запозная с представените днес доказателства и да изразя становище по тях.

 

СЪДЪТ относно разпределянето на доказателствената тежест УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Като намери, че следва да приеме като доказателства по делото представените с жалбата до съда и от ответника писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото – писмо изх. № 6300-5766/15.03.2017 г. на Изпълнителния директор на ИАРА; писмо с изх. № 6300-5766(1) от 15.03.2017 г. на Изпълнителния директор на ИАРА; документите, представени от ответникът като административна преписка по оспорването, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 17-18 от делото.

Като намери, че следва да предостави възможност на ответната страна да се запознае с днес представените от пълномощника на жалбоподателя писмени документи и изрази становище,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА по делото днес представените от адвокат Г. писмени документи – приемо-предавателен протокол от 18.10.2014 г.; 6 броя приемо-предавателни протоколи от 18.12.2014 г., 2 броя анекси от 17.12.2014 г.; обявление за обществена поръчка и изменение на обявлението и справка от Google.com, и ОБЯВЯВА на страните, че по приемането им съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в 14-дневен срок, считано от днес, да се запознае с днес представените от жалбоподателя писмени документи и изрази становище.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо председател, моля да допуснете до разпит един свидетел при режим на довеждане, който ще установи обстоятелства, касаещи достъпността на сайта, за който се твърди, че в периода 08.09.-23.09.20174 г. е бил недостъпен,  с оглед на което е наложена финансова санкция в размер на 5 % от стойността на договора. Това е лицето М.Т..

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства по делото чрез разпит на свидетеля М.Т. в режим на довеждане от страна на жалбоподателя за следващо съдебно заседание за доказване на днес заявените от адвокат Г. факти и обстоятелства.

УКАЗВА на жалбоподателя задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в 7-дневен срок, считано от днес, да довнесе държавна такса в размер на 1008,60 лева (хиляда и осем лева и шестдесет стотинки) по сметка на Административен съд – гр. Бургас за образуваното производство на основание чл. 27, ал. 6 от ЗУСЕСИФ.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при неизпълнение на указанията на съда в дадения срок, производството ще бъде прекратено.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.06.2017 г. от 15:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: