ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 04.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти октомври                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                          председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 902 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „М КОМЕРС ИНК” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт И., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

         

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 Съдът докладва, че в предходно съдебно заседание ответникът е задължен да представи изрично указани от съда писмени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В изпълнение на разпореждането на съда представям и моля да приемете Решение № 57/26.02.2016 г. за прекратяване на производството по обжалване на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, Определение № 928 от 31.05.2016 г. , постановено по административно дело № 852 по описа за 2016 година на Административен съд - Бургас, Решение № 185/20.07.2016 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, както и разпечатка от получен отговор по ел. поща за връчване на последното Решение.

Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед заявеното становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

Приключва събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.:  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, потвърждавайки обжалвания Ревизионен акт. Считам, че не се установи наличието на различни от констатираните в хода на ревизията и на административното обжалване факти и обстоятелства. Предмет на разглеждане е извършено прихващане между установени суми за възстановяване и останали задължения на дружеството жалбоподател с Ревизионен акт, който видно от представените в днешно съдебно заседание доказателства дори е влязъл в сила. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: