ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер        716                      дата 23 април 2012 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти    състав,

в   закрито заседание на 23 април 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: ………………………

Прокурор: ……………….…….

                                           

 разгледа адм. дело 902 по описа за 2012 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.272, ал.2 от АПК.

Образувано е по молба на Областно пътно управление – гр.Бургас за издаване на разрешение за влизане в имот – частна държавна собственост,  представляващ четиристаен апартамент – ляв, находящ се в гр.***, във връзка с принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № РД-09-15/21.02.2012г. на областен управител на област Бургас, с която, на основание чл.80 от ЗДС е разпоредено  изземването на имота от лицето М.И.П. ***..

Данните по делото сочат, че е налице Заповед № РД-09-15/21.02.2012г. на областен управител на област Бургас, с която, на основание чл.80 от ЗДС е разпоредено  изземване от лицето М.И.П. *** на имот,  представляващ четиристаен апартамент – ляв, находящ се в гр.***. Изпълнението на заповедта е изрично възложено на Областно пътно управление – гр.Бургас. Няма данни заповедта да е обжалвана, поради което следва да се приеме, че към настоящия момент е влязла в сила.

До лицето е изпратена покана за доброволно изпълнение и предаване на имота изх. № 356/12.03.2012г., в която е указан срок за доброволно изпълнение и освобождаване на имота до 30.03.2012г. Разписката за връчване на поканата е оформена като непотърсена пратка от получателя.

На 30.03.2012г. имотът е посетен от нарочно съставена комисия от органа по изпълнение4то – ОПУ Бургас, за което е съставен протокол, видно от който, констатирано е, че в срока за доброволно изпълнение имотът не е предаден и не е осигурен достъп до жилището.

Впоследствие, на 02.04.2012г., на 06.04.2012г. и на 12.04.2012г. комисията отново е посетила имота за принудителното му изземване, за което са съставени протоколи, видно от които изземването не е извършено, тъй като длъжникът не е осигурил достъп до жилището.

Именно с оглед на тези данни от началника на Областно пътно управление – Бургас е депозирана настоящата молба по реда на чл.272, ал.2 от АПК, във връзка с чл.271, а.4 от АПК, да се разреши влизането в имота, с оглед ефективното му изземване.

Молбата е основателна.

Съгласно нормата на чл.272, ал.2, изречение първо от АПК влизане или оставане в жилище без съгласието на неговия обитател се допуска само с разрешение на съдия от административния съд, издадено по мотивирано искане на изпълнителния орган, въз основа на изпълнителното основание, ако изпълнението не може да бъде осъществено по друг начин.

Анализът на правната норма сочи, че за да бъде уважено искане, подадено по този ред, съдът следва да прецени дали то е мотивирано, изхожда ли от орган по изпълнението, налице ли е изпълнително основание и може ли изпълнението да бъде осъществено по друг начин.

В случая,      искането е направено от надлежен орган, тъй като видно от издадената заповед за изземване № РД-09-15/21.02.2012г. на областен управител на област Бургас, нейното изпълнение изрично е възложено на Областно пътно управление – гр.Бургас и той е орган по изпълнението по смисъла на чл.271, ал.1, т.1, предл. последно от АПК. 

Искането е мотивирано с оглед приложените по делото доказателства от които се установява, че след влизане в сила на издадената заповед за изземване, която представлява изпълнително основание по смисъла на чл.268, т.1 от АПК,  не е доброволно изпълнена от длъжника по изпълнението в дадения му срок. 

Безспорно е, че имотът е жилищен такъв, представляващ апартамент и в случая не е налице „друг начин” на изпълнение на заповедта за изземването му, освен този, да се влезе в недвижимия имот, с цел осъществяване на изпълнението.

С оглед на изложеното, след като е налице мотивирано искане от органа по изпълнението, направено въз основа на годно изпълнително основание и изпълнението не може да се извърши по друг начин, освен чрез влизане в недвижимия имот, то искането е основателно и следва да бъде уважено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.272, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА разрешение на Областно пътно управление – гр.***, представлявано от директора М.И.П., за влизане в недвижим имот, представляващ четиристаен апартамент – ляв, находящ се в гр.***, със застроена площ от 111,10 кв.м. и изба № 9 с площ от 5,91 кв.м., ведно с 0,859% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, с цел осъществяване на принудително изпълнение на Заповед № РД-09-15/21.02.2012г. на областен управител на област Бургас.

 

За настоящия съдебен акт да се уведоми длъжникът по изпълнението – М.И.П.,***.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

                                                                      СЪДИЯ: