ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шестнадесети януари                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 901 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.03 часа се явиха:

 

ИЩЦИТЕ Е.А.А. и С.Т.А., редовно уведомени, явява се лично Е.А.. Двамата се представляват от адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 39 от делото.

        

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 34 от делото.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.Г.Б..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не се констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.М.: Моля да се изслуша вещото лице, като предварително заявявам, че искам всички приложения към експертизата от Приложение 1 до Приложение 6 да бъдат приети като писмени доказателства по делото, за да могат да бъдат ползвани при работата в изслушване на заключението.

Водим и свидетелите, които са допуснати до разпит, но след като изслушаме експерта, тогава да разпитаме свидетелите.

Юрисконсулт Х.: Представям становище от началник отдел УП, Община Бургас във връзка с площта на бунгалото. Според нас площта на процесното бунгало е 68 кв.м. Доказателството представям във връзка с това, че вещото лице в своето заключение е предложило два варианта на тази площ и това е с оглед изясняване на това обстоятелство.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по исканията на страните.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че извънсъдебно по делото са постъпили допълнителни писмени доказателства от страните, които следва да бъдат приети, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводителни молби, находящи се на листи 43, 50 и 55.

 

КОНСТАТИРА, че не са налице процесуални пречки по изслушване на експерта, поради което

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

Инж.С.Г.Б. - 66г, българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила. Към него съм приложила и допълнителни писмени доказателства, които съм означила като приложения. Позовала съм се на тях в обстоятелствената част на заключението.

 

Адв.М.:  УПИ І в кв.24, което е било с площ от 805 кв.м. кога се появява и идентично ли е по местоположение с УПИ ХІV в кв.24?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това става ясно на стр.3-4 от заключението,  където описвам всички заповеди, с които се променя номерацията. Теренът е бил УПИ І, после става УПИ ІІІ, след това УПИ ХІV и сега се води УПИ ХІV. С последния план, който се приема през 2015г, е вече УПИ ХІV.

Поправям горното си изявление, като казвам, че УПИ ІІІ се трансформира в УПИ ХІV със Заповед № 1970/2012г. Трансформира се само като наименование и номерация, нищо друго не се променя.

         Адв.М.: Ползвали ли сте графичната част на заповедта от 2001г, с която УПИ І е станало УПИ ІІІ и съответно с тази заповед е била променена площта на имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази заповед не съм я виждала, но съм я описала в заключението. Тогава се намалява площта на имота от 805 кв.м., от които 116.80 кв.м. се отнемат за улица, а имотът вече УПИ ІІІ в кв.24  става с площ 688.20 кв.м.

Адв.М.: Тази площ от 116 кв.м. са реална площ от този имот.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Това е реална част за имота и това е в неговата северна част. Сега там е улицата. За тази улица са отнети тези 116 кв.м.

Адв.М. : Обектът, който е с индекс ****, този обект записан „Сграда за търговия“ с площ от 68 кв.м., така, както е отразен в кадастралната карта, в тези 116 кв.м. ли попада?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Тази площ от 68 кв.м. попада в отнетите 116 кв.м. за улица.

Адв.М.: На стр.4 в заключението казвате „през 1981г.“. Това за Вас вероятна и логична дата за първоначалното изграждане на процесния обект с оглед материалите ли е? С каква степен на вероятност го твърдите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй нямам никакви данни кога е построен този имот, на стр.4 в заключението съм описала, че съм намерила документи и това е нотариално заверена декларация на жалбоподателя, която не е налична по делото, и в тази декларация видях, че е посочена годината на построяване на всички сгради. Не бих могла да кажа за целите на какво производство е била изготвена тази декларация.

Адв.М.: Представям визираната от вещото лице декларация, в която председателят на дружеството декларира дати на построяване на сгради.

         Бихте ли посочили на снимката, която сте поставили в титулната част на заключението, къде е било конкретното разположение на процесния обект?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процесният обект е бил разположен върху самата улица, върху асфалтовото петно, както е в момента, Това е допълнително видно от приложението, което съм посочила и което се намира на лист 79 от делото, като СЪДЪТ постави стрелка към процесния обект, за който се вижда, че е разположен изцяло върху пътното платно. Това е видно и от кадастралния план, който е приложен по делото на лист 75 и към който обект СЪДЪТ постави стрелка да онагледи.

Адв.М.: На този кадастрален план и на другата извадка, това същата улица ли е?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е същата улица, която е изградена и понастоящем, но тя е била предвидена още по първоначалния първи план от 1987г. Това е застроителен регулационен кадастрален план, който е одобрен със Заповед № 856/30.07.1987г., с която е одобрен ЗРКП на к-с „Изгрев“. В този план тази улица е била предвидена като улица и това е отразено в Приложение 1. След това този план е претърпял промяна и в резултат на промяната със Заповед № 1195/1998г. се одобрява корекция на предвидената улица, като се заличават няколко осеви точки, които са в процесния участък и се откриват нови точки. Променя се само номерацията. Отпадат няколко осеви точки и се променя номерацията, фактически улицата е същата и нищо друго не се променя, нито в конфигурацията на имота.

Следващата Заповед № 933/15.10.2001г. е Приложение 3 в моето заключение. Тази заповед е издадена във връзка с възстановяване на имота на А. и е одобрен попълването на кадастралния план вече с имот пл.№ 61. Този имот претърпява корекция в площта. В Приложение 1 се вижда зачертаната граница на имота, която е преместена малко по-навътре, където върху границите на имота е поставен знак за премахване. Северната граница е изтеглена малко по-навътре.

После със Заповед № 1186/2001г., с която се отнемат тези 116 кв.м. за улицата, вече площта става 618.20 кв.м. за имота. Тази заповед я нямам.

Адв.М.: Тази Заповед № 1186 не е първа заповед за регулация, така ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, защото споменах предходни заповеди от 1987г, 1998г, с които този имот се е урегулирал.

Адв.М.: Улицата така, както е заснета в заключението, с тези осеви точки, кога е изградена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Улицата е изградена през 2011г., защото разрешението за строеж № 134/08.06.2011г. е издадено тогава. Освен това има удостоверение за въвеждане в експлоатация на улицата от 12.2012г. и между тези две дати е построена улицата.

Адв.М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

Моля да се постави допълнителна задача - да се издири приложимия ПУП за имота към 1981г., когато се твърди, че се появяват за първи път на терена сградите (бунгала), едно които е процесния обект. Това е част от к-с „Изгрев“, част от който е било бивше с.А.. Искането ми е във връзка с твърдението на общината, че през 2012г. това е първа регулация на имота по чл.16 и без да отчуждават, придобиват площи, макар че няма заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ.

Юрисконсулт Х.: Какъв вид обект е предметът на експертизата? Т.е. обектът, който сте оценявали?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обектът, който съм оценявала, сметнала съм по окрупнени  показатели, като съм взела цена на лека конструкция, представлява сграда с лека конструкция. Разгледах другите сгради в имота и понеже съм работила в „Общински имоти“ имам много добър спомен за имотите там как са изпълнени и  съм описала как са изпълнени. Взела съм за  база лека конструкция и на тази база е сметнато бунгалото.

Смятам, че този обект, сравнявайки го с другите налични в момента, считам, че той е демонтируем.

Юрисконсулт Х.: Защото са сложени и други разходи, като напр. за строителен надзор, строителен контрол, право на строеж, те относими ли са за бунгало?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Право на строеж в случая считам, че е задължително, тъй като в тези 805 кв.м. има трима съсобственици. Така че върху тези 305 кв.м., които са частта на общината, трябва да се предвиди право на строеж, което да се приспадне от цената, което общината евентуално дължи на другите съсобственици.

Считам, че трябва, защото в случая има трима съсобственици на имота.

 Независимо от това дали ще се квалифицира като сграда по смисъла на ЗУТ, аз смятам фактическата му стойност ще бъде една и съща, защото аз го вземам като лека постройка, независимо от това дали е бунгало или сграда.

Юрисконсулт Х.: Т.е. дори да е преместваем обект или строеж по смисъла на § 5, т.38 от ЗУТ, трябва да се добавят тези разходи за проектиране, строителен надзор, строителен контрол, за право на строеж и експлоатацията да е 60 години.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Знам, че 60 години е експлоатационният срок за такъв вид постройки, защото съм оценител на такъв вид постройки.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Всички тези разходи, които сте калкулирали в стойността на имота, биха ли те били относими, ако се  касае за преместваем обект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Защото за преместваеми обекти също се прави проект, има надзор, ако е по-голяма постройката. Това е една цена по окрупнени показатели.

В обясненията за тази цена са включени всички допълнителни разходи, които се изискват за строителството на една такава сграда. Приспаднала съм разходи за топло и хидроизолация, ел.уреди и неописани като визирам всички други, които са необходими за постройката. Това са неща, които се получават по експертен път.

 

Юрисконсулт Х.: На база на тези документи, които сте видели, какъв е редът за поставяне на това бунгало?

 Адв.М.: Възразявам. Това е правен въпрос.

Юрисконсулт Х.: Не успях да разбера как е поставено бунгалото, по какъв ред, в смисъл има ли издадено разрешение за поставяне или друга документация свързана с неговото разполагане на място.

 Адв.М.: Възразявам. Процедурата за поставяне е правно регламентирана. В отговора на исковата молба няма защитно възражение въведено, че преместваемият обект е незаконно поставен.

Юрисконсулт Х.: Напротив, направил съм такова възражение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Абсолютно никаква документация не съм видяла.  Търсила съм и в общината и в к-с „Изгрев“, но не ми беше представена такава. Отговориха ми, че няма никакви книжа за тази сграда в Община Бургас.

Юрисконсулт Х.: Възможно ли е да бъде поставено бунгалото и да няма книжа в общината за това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Хипотетично е възможно.

Юрисконсулт Х.: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Видяхте ли лично заповедите, които сте цитирали в заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, с изключение на едната, която посочих и с друг шрифт съм я описала.

ПРОКУРОРЪТ: Въпросното бунгало било ли е трайно прикрепено за земята? Касае ли се за разглобяем обект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е обект, който може да бъде разглобен. Казах, че се касае за демонтируем обект.

 

Адв.М.: Бихте ли описали останалите налични бунгала.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента има налични 2 бунгала и къщата.

Бунгалата са с покрив от етернит, описанието съм направила и в експертизата. Друго по-различно не мога да кажа, а на стр.4 от заключението съм описала в последния абзац. Стените са изпълнени от панелки тип сандвич, дървени, по средата има вата, обшивка от ламарина и са монтирани върху бетонова основа тези стенички. Има врати и прозорци. Няма как да се види как са захванати, но най-вероятно с някакви планки и болтове.

 

Юрисконсулт Х.: Да се уточни, че става въпрос за останалите бунгала. Всички бунгала са с различна големина и е възможно да са използвани различни материали.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Уточнявам, че наличните бунгала, които съм видяла и които описала са с почти същата квадратура с процесното и оттам правя предположения.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр.4 от заключението сте записали „Със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г… сградата е с площ 67 кв.м., посочили сте, че е с идентификатор *****.1 и се намира северно от имот  194. Означава ли това, че тя не е в този имот, а е извън неговата територия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, означава.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да разбирам ли, че процесният обект в различните периоди от време, когато са претърпявали номерация и имотите, в които той е бил разположен, става така, че в определен период от време се намира в един имот, в друг момент от време се намира в друг имот.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Точно така. Имам един трасировъчен план към Заповед № 1980/2012г., това е Приложение 4, където съм приложила този план на лист 83 от делото и заповед, с  която се одобрява изменението на ПУП за тези имоти.

На този трасировъчен план процесната улица СЪДЪТ надписа „улица“, а процесният имот е имот УПИ ХІV с посочената площ вече от 687 кв.м.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В този имот къде се намира процесният обект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По този план обектът вече не е в процесния имот, а влиза в терена на улицата. По-добре това се вижда в план за застрояване и регулация на лист 82. Процесният имот, за който преди това споделих за неговата номерация, която е получавал -  УПИ І, УПИ ІІІ, последно УПИ ХІV е този, който съдът повтори неговият контур с химикал. Това е първият имот, откъдето се вижда, че част от него попада изцяло в улицата.

Процесният имот се намира върху улицата, както СЪДЪТ го отбеляза на лист 75 от делото, в КРП беше означен със стрелка.

След като става УПИ ХІV последно, когато е урегулиран, тогава имотът стига до улицата, което означава, че процесният обект вече не е част от него. Той остава в имот с идентификатор *****, който е отреден за улица.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На кой обект се дава идентификатор *****.1?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На тази сграда - процесната, която е съборена. Тъй като обектът вече попада в площта на улицата с идентификатор *****, затова на процесния обект се дава идентификатор *****.1.

 

Адв. М.: През 2009г., когато се изработва и влиза в сила кадастралната карта, улицата не е била изградена, не е  съществувала. Нейният строеж е започнал през 2011г., както отбелязах по-горе.

 Излиза ли тогава, че кадастралната карта е изработвана по ПУП от 2001г., тъй като в кадастралната карта улицата все пак се нанася, независимо че я няма на терен, а я има само като проект?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така следва да го разбираме. Кадастралната карта е била одобрена по проекта за тази улица, а не че е съществувала на място тогава.

За онагледяване представям на съда скица на ПИ ….194 от 2009г. и се вижда как сградата е върху улицата.

Адв.М.: Ние не твърдим, че сме собственици по приращение, а сме ги купили бунгалата като вещи.

 

Съдът като взе предвид изслушаното днес експертно заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение ведно с приложенията към него, за чието изготвяне на вещото лице следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв., 300лв. от които от внесения депозит, а разликата от 100лв. следва да се внесе от ищците в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.М.: Моля да пристъпите към разпит на свидетелите, които днес водим.

 

Съдът

ПРИСТЪПИ към изслушване на водените днес свидетели, чиято самоличност снема, както следва:

 

С.Н.Н. – 47г., българка, българска гражданка, несемейна, неосъждана, без родство с ищците по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

 

Н.С.Ж. - 80г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, братовчедка на С.А., а Е. А. е неин племенник. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

Свидетелката Ж.: Желая да свидетелствам.

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелката Ж..

 

Разпит на свидетелката Н.:

Адв.М.: Познавате ли Е.А.?

Свидетелката Н.: Познавам Е..

Адв.М.: Спомняте ли си през 2011г. разговор между него и служители на общината относно имота му в к-с „Изгрев“?

Свидетелката Н.: Става въпрос за едно конкретно бунгало. Запозната съм, защото по това време Е. беше в София и му се обадили от общината, че трябва да съборят бунгалото, а той не е в града и ме помоли да се заема с преместването на вещите от бунгалото, да се разглоби, за да го ползва като отделни части след това, един вид демонтаж.

Адв.М.: Какво се случи?

Свидетелката Н.: За съжаление не успях да съдействам. Дойдоха машините от общината и го събориха. Ходих там многократно, но машините го събориха и нищо не успяхме да вземем.

Адв.М.: Как го събориха?

Свидетелката Н.: С багери. На самата случка, на събарянето не съм присъствала, не видях събарянето, но постфактум констатирах премахването. Това беше в края на месец юли, началото на месец август 2011г..

Адв.М.: Сега там какво има?

Свидетелката Н.: Сега там има улица.

Адв.М.: Е. нищо ли не взе от това бунгало?

Свидетелката Н.: Нищо не успяхме да вземем.

Адв.М.: Нямам повече въпроси към тази свидетелка.

 

Юрисконсулт Х.: Как установихте, че точно общината го е съборила това бунгало, след като не сте били на място?

Свидетелката Н.: Там имаше един човек, който събираше вещи от бунгалото и той ми се обади. Бунгалото не е мое. Имаше вещи за прибиране. Познавам го човека, не ми е роднина или приятел. Този човек събра вещи от процесното бунгало.

Юрисконсулт Х.: Но не сте видели, че общината го е премахнала?

Свидетелката Н.: Видях последствията. Никой не ми се е обадил, че влизат да събарят, защото аз съм никой. Просто Е. ме помоли да му свърша услуга, приятели сме, но не успях.

Юрисконсулт Х.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Разпит на свидетелката Ж.:

Адв.М.: Знаете ли мястото на А., за което се води това дело?

Свидетелката Ж.: Да, знам. Аз съм живяла там. Това е дворът на дядо ми и след като почина, леля ми, майка ми, вуйчо ми, получиха по една част. Аз съм израснала там.

Адв.М.: Това не беше ли бившата туристическа спалня?

Свидетелката Ж.: Да. Това беше туристическа спалня на ...“ след отчуждаването и имаше много бараки построени в двора. Там почиваха деца, пионери, които идваха.

Адв.М.: Кога се появиха тези бараки?

Свидетелката Ж.: Бараките се появиха веднага след отчуждаването през 1980г. или 1981 година.

Адв.М.: Помните ли най-горното бунгало?

Свидетелката Ж.: Помня го, защото то беше  точно до нашия двор, граничеше с нашия двор. Това бунгало беше построено там и след известно време вече го нямаше.

Адв.М.: Кога изчезна бунгалото?

Свидетелката Ж.: Може би през 2011г., оттогава го няма.

Адв.М.:***?

Свидетелката Ж.: Преди нямаше улица. Улицата след това се направи. И нашата къща също беше отчуждена, но вече я няма къщата, няма го бунгалото, защото оттам мина улица и бяха изградени тротоари.

Адв.М.: Вашата къща върху асфалта ли попадаше?

Свидетелката Ж.: Почти. Отчуждиха ни.

Адв.М.: Бунгалото вътре в оградената част ли беше?

Свидетелката Ж.: Помня, да, вътре в оградената част беше.

Адв.М.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Х.: Били ли сте там, когато е премахнато бунгалото?

Свидетелката Ж.: Не знам кога са го премахнали бунгалото. Отидох един ден и видях, че го няма. Не съм присъствала.

Юрисконсулт Х.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ към свидетелката Ж.: Какво представлява това бунгало, за което говорим в момента?

Свидетелката Ж.: Това е една дървена барака. Колко е голяма не мога да определя, но приличаше на всички други бунгала, бараки, които бяха в двора. Беше дървено, масивно, защото все пак там почиваха деца.

 

Адв.М.: Моля да се изиска цитираната в заключението и видимо относима  към предмета на делото заповед, която вещото лице посочва в заключението, но казва, че не е била представена, с принадлежаща графична част, както и извадка от действащ ПУП-ПРЗ към края на 1981г. за процесния имот. Знаем, че това не е било земеделска земя преди да стане комплекс „Изгрев“, а е било част от регулацията на с.А..

 

Юрисконсулт Х.: Предоставям на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че процесната Заповед № 1186/2001г. е относима и следва да се изиска и да се приложи по делото.

 Предвид обстоятелството, че за процесното бунгало вещото лице заяви, че няма никаква документация, считам че правно относимо е да се изиска справка от Службата по кадастъра и регистъра за имота *****.1, какво фигурира, кога е нанесена конкретната идентификация и от кого. Т.е. да предоставят препис от регистрирането на процесния имот.

Нямам други искания.

 

Адв.М.: Логични са исканията на прокурора. Не възразявам.

Юрисконсулт Х.: Не възразявам.

 

         По доказателственото искане на адв.М. за попълване на делото с допълнителни писмени доказателства, конкретно посочени от пълномощника, съдът счете същото за основателно, поради което намира за необходимо ответната страна да бъде задължена в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната Община Бургас в 7-дневен срок, считано  от днес да представи по делото Заповед № 1186/17.12.2011г. на кмета на Община Бургас ведно с графичната част към нея, както и да представи действащия ПУП-ПРЗ за имота към 1981г.

 

Доказателственото искане на прокурор Червеняков свързано със събиране на доказателства, администрирани от Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, касаещо снабдяването на обекта с идентификатор *****.1, съдът счете за неоснователно, като в тази връзка констатира, че по делото е налично доказателство в тази насока, като на лист 17 от делото се намира приложена скица на този обект, за който е посочено, че представлява „Сграда за търговия“ на един етаж с площ 67 кв.м., като нейното положение  е конкретно визуализирано на тази скица, като съдът не счита за необходимо да се събират допълнителни доказателства в тази насока.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 27.03.2017г. от 13.30 часа,за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: