ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети септември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 901 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.04 часа се явиха:

 

ИЩЦИТЕ Е.А.А. и С.Т.А., редовно уведомени, не се явяват. Представляват се от адв.М., който представя днес пълномощно.

        

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 34 от делото.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

Адв.М.: Призовани сме, получили сме и отговора на ответната община. Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Х.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.М.: Поддържаме предявения частичен иск за обезщетение за претърпените имуществени вреди в резултат на твърдяното от нас незаконосъобразно фактическо действие по премахване на бунгалото, което сме описали подробно.

Връчен ни е отговорът на ответника. Във връзка с него моля съдът да постанови доклад, с който да разпредели доказателствената тежест, като поддържаме първоначално направените доказателствени искания с исковата молба за извършване на експертиза и искане да се предостави издаденото разрешение за строеж за изграждане на улицата, заради който обект самата община твърди в приложено от нас писмо, че е премахнала нанесения в кадастралната карта обект с идентификатор ****, който е отразен още по картата, като попада сега върху улицата с идентификатор *****, като допълваме въпроса - дали соченото от нас бунгало е идентично с посочения обект с идентификатор.

Моля да се допусне до разпит един свидетел във връзка с направеното оспорване от страна на общината, че не е премахнала бунгалото.

 

СЪДЪТ към адв.М.: Необходимо е да уточним процесуалната легитимация, както и материалната такава на Вашия доверител Е.А., за който не се констатира да е страна в делбеното производство, когато е възложен имота,  а след това се явява като страна в договора с дружеството „Ален мак“.

Адв.М.: Първият ищец по делото Е.А.А. е наследник на починалия А.Т. А.. Той е конституиран като негов правоприемник в делбеното производство, като делбата след това е извършена с негово участие, за което моля да ми се даде възможност да представя определение на съда за конституирането му.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам исковата молба като неоснователна. Поддържам всички възражения, които съм направил  отговора на исковата молба.

Не възразявам да се възложи исканата експертиза, като моля да не допускате разпит на свидетели. Община Бургас не е възлагала премахване на посочения обект, няма такава процедура, няма документи в общината в отдел „Контрол на строителството“. Т.е., отричам, че от страна на общината е извършено премахването. Няма данни общината да е премахнала бунгалото.

Със свидетелски показания се цели да се установи някакво обстоятелство, за което трябва да има писмен акт. Затова моля да не се допуска разпита на свидетел.

 

Адв.М.: Ние също твърдим, че те нямат акт, заповед по чл.57а  от ЗУТ, респективно чл.225, ал.2 от ЗУТ. Затова претендираме не вреди от административен акт, а вреди от фактическо действие. Самата Община в приложено писмо от 03.08.2015г. ни уведомява, че е премахнала обекта по повод изграждането на улицата, за обект, за който тя е възложител. Ние твърдим, че чрез фактически действия по извършване на строеж в жк „Изгрев“, улица с осеви точки 922-924а-924б общината чрез собствени фактически действия е допуснала и извършила премахването на посочения обект. Няма акт. Ние не спорим, че акт няма.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е процесуално допустима, доколкото съответства на кумулативните изисквания по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Считам, че следва да задължите ищеца да представи доказателства относно правната легитимация на Е.А.А.,  както и да уважите направените от ищеца доказателствени искания за извършване на експертиза и разпит на свидетел, както и представяне на разрешението за строеж от Община Бургас.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства.

 

Доказателственото искане на ищците свързано с представяне на допълнителни писмени доказателства, представляващи издадените строителни разрешения, протокол за откриване на строителна линия, касаещи процесния строеж по изграждането на процесната улица с осеви точки 922-924а-924б в комплекс „Изгрев“-гр.Бургас, съдът счете за основателно и  като такова следва да бъде уважено, поради което ответната община следва да бъде задължена в тази насока, както и следва да бъде задължена да представи посочения от нея Констативен протокол № И-98/24.07.2015г., поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото издаденото разрешение за строеж, както и протокола за откриване на строителна линия, касаещи процесния строеж по изграждането на улица с осеви точки 922-924а-924б в комплекс „Изгрев“-гр.Бургас, както и да представи Констативен протокол № И-98/24.07.2015г.

 

Искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът също счете за основателно, като такова следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195 от ГПК съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от ищците въпроси, съдържащи се в исковата молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.С.Б. при депозит в размер на 300лв. вносим от ищците в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДАВА възможност на адв.М. в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото писмено доказателство, удостоверяващо настъпилото правоприемство между А.Т. А. и настоящия ищец по делото Е.А.А..

 

Доказателственото искане за ангажиране на гласни доказателствени средства съдът също счете за основателно, като за него не констатира процесуална недопустимост, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание един свидетел при режим на довеждане от страна на ищците.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 21.11.2016г. от 14.30 часа, за която дата и час страните и Бургаска окръжна прокуратура да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: