О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 694

 

гр.Бургас , 24.04.2014г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 901 по описа за 2014г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по жалба, подадена от адв. Н. Д., действащ в качеството на процесуален представител М.М.М. против Заповед № РД- 08- 224/ 07.04.2014г., издадена от кмета на Община Айтос.

         На 23.04.2014г. с писмена молба, процесуалният представител на  жалбоподателя, адв. Д. заявява, че оттегля подадената жалба.         Съдът, приема, че посоченото процесуално действие, е извършено в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 155 ал.1 и 3 АПК, което е предпоставка за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство.

         Ето защо и на осн. чл. 159 т.8 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалба, подадена от адв. Н. Д., действащ в качеството на процесуален представител М.М.М. против Заповед № РД- 08- 224/ 07.04.2014г., издадена от кмета на Община Айтос.

Прекратява производството по адм. дело № 901/2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                               СЪДИЯ:………………………………