О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                     14.04.2011г.               град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на тринадесети април две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря ……………………………………………………………………………….

и прокурора …………………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 901 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл. 146 от АПК, вр. с чл.9б от ЗМДТ.

Образувано е по жалба, наименувана искова молба от “Автокомерс” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от Г.А.П. и В.А.П., с която се иска от съда да преизчисли и намали определената за хотел „София” такса за битови отпадъци. В изпълнение на изрични указания, дружеството уточнява, че не може да посочи акта, срещу който е насочена претенцията му, тъй като такъв не му е връчван. Настоява същият да се изиска служебно от Община Поморие.

Ответната страна – Дирекция ”МДТПР” при Община Поморие не изразява становище по оспорването. Представя по делото писмо изх.№ 11-00-279/03.09.2010г., изходящо от служител в Дирекция „БФМДТ” – гр.Поморие, с което дружеството е уведомено, че данъкът върху недвижимите имоти е в размер на 1,5 промила върху данъчната оценка на имотите, а за фирмите – върху отчетната стойност на имотите. Посочва се още, че таксата за битови отпадъци е определена с протокол № 18/30.01.2009г. и решение № 411/30.01.2009г. на Общински съвет – Поморие и за нежилищни имоти е в размер на 6,70 промила.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.62 от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година. Според чл.67, ал.1 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, задълженията на физически и юридически лица за заплащане на такси се установяват с акт за установяване на публично общинско вземане, издаден от кмета на общината. В настоящия случай е безспорно установено, че такъв акт не е издаден, а приложената по делото справка има уведомителен характер, поради което не притежава белезите на административен акт и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Автокомерс” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от Г.А.П. и В.А.П.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 901/2010г. по описа на Административен съд – гр.Бургас

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневне срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ:…………………