ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 900 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

Ищецът „Космов 666“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно (л. 14 от делото).

За ответника по иска ОД на МВР Бургас се явява юрисконсулт А.Д., надлежно упълномощена с представено на л.21 от делото пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Колев.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по иск подаден от дружеството „Космов 666“ ЕООД против Областна дирекция на МВР Бургас, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с който ищецът претендира ответника да му заплати обезщетение в размер на 18 040 лв., представляващо нанесено имуществени вреди на дружеството, вследствие незаконосъобразна заповед за прилагане на ПАМ № 17-0304-000467/11.08.2017г., издадена от началник сектор в Районно управление на МВР Несебър, отменена по съдебен ред, които представляват платен от дружеството наем на автомобил за периода, през който дружеството е било лишеното от ползването на собствения си автомобил, предмет на посочената заповед, отменена по съответния ред.

ДОКЛАДВА, че с разпореждане от 01.10.2018г. съдът е изискал от архива на Административен съд Бургас адм.д.№ 2351/2017 г. по описа на същия съд, за прилагане към настоящото административно дело.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам исковата молба. Нямам възражения по доклада. Моля да приемете приложените писмени доказателства.

По доказателствата - във връзка с твърдения на ответната страна в отговора на исковата молба, че договора е фиктивен, представям и моля да приемете предварителен договор. От този договор е видно, че владението на автомобила е предаден на датата на подписване на предварителния договор, а окончателното прехвърляне е уговорено да се случи на 15.12.2017г.

Твърдим, че автомобилът, който Б.М.е закупил на 11.12.2017г., съгласно договора представен от ответника (л.22), е автомобилът, който е отдаден под наем на ищеца. За това представяме предварителния договор, от който се вижда, че към датата на предварителния договор ищецът е имал фактическо владение върху автомобила, а договора за наем е сключен на 15.12.2017г. (на л.8 е договорът за наем и е сключен на 11.08.2017г.)

Във връзка с указанията на съда представям в оригинал - 8 бр. разходен касов ордер (РКО), договор за наем в оригинал и предварителен договор в оригинал.

 

СЪДЪТ съпостави представените от адвокат А. РКО – оригинал с копията намиращи се по делото от л.10 до л.13 вкл. и установи, че отразения в тях текст съвпада напълно.

Такава съпоставка съдът извърши и по отношение на представения по делото договор за наем на МПС от 11.08.2017г.(л.8 от делото), както и представения в днешното съдебно заседание предварителен договор от 12.06.2017г.

Съдът предостави възможност на страните да се запознаят с оригиналите, след което върна на процесуалния представител на ищеца представените за справка оригинали на описаните документи.

 

АДВОКАТ А.: Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам исковата молба по основание и по размер.

Представила съм писмен отговор, който поддържам и в който посочвам разминаване на регистрационните номера на притежавания от наемодателя автомобил и на предоставения под наем автомобил.

Едно уточнение - в писмения отговор съм посочила, че промяната на собствеността на автомобила е регистрирана в сектор „Пътна полиция“ на 12.12.2018г. (на първа страница), това е техническа грешка. Действителната дата е 21.12.2017г. В тази връзка представям справка за промяна на регистрацията, като в най-горния ляв край е посочен номера на заявлението и датата. На 21.12.2017г. е промяната на регистрацията. Тогава вече собственик на автомобила е наемодателя.

В договора за наем е посочено, че се предоставя под наем МПС А3139 КМ, а наемодателят впоследствие е станал собственик на автомобил с рег. А3139 МВ. По тази причина оспорвам договор за наем и относно датата му на съставяне, и относно факта на неговото действително съществуване на изпълнение на задълженията от страна на наемодателя и наемателя. Считам, че този договор не е породил действия, че такъв договор няма.

Оспорвам и подписите на наемодателя, положени под него и оспорвам датите на съставяне и подписите положени под тях на получател на всички РКО – 8 броя.

Оспорвам и подписите на наемодателя, положени под представения в днешното заседание предварителен договор.

Представям разпечатка от програмата на пътна полиция, от която се вижда, че автомобил с рег.№ А3139 КМ и до сега е със собственик едно и също лице – И.Ж.Ж., което не е наемодателя и представлява лек автомобил „Волво“ С40.

С оглед изявлението на ищцовата странаq чe ще се ползва от представените доказателства, моля тези доказателства да останат по делото, с оглед бъдещето искане за СГЕ.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Исковата молба е процесуално допустима. Да се приемат представените по делото доказателства на ищеца и на ответника. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът към адвокат А.: Във връзка с оспорване автентичността на подписа на Б.М.поставен под договора за наем, предварителния договор и на представените РКО, ще се ползвате ли от тези доказателства?

АДВОКАТ А.: Заявявам, че оспорените доказателства са автентични и ще се ползваме от тях.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищеца писмени доказателства съгласно опис на л.3 от делото, съдържащ се в исковата молба.

ПРИЕМА представените от ответника с отговора на исковата молба писмени доказателства.

ПРИЕМА представения в днешното съдебно заседание от пълномощника на ищеца предварителен договор от 12.06.2017г., сключен между „Бургас хляб МК“ ООД и Б.М.М..

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от пълномощника на ответника писмени доказателства  - справка за промяна на регистрацията на товарен автомобил „Мерцедес спринтер 308Д” с рег.№ А3139 МВ, както и справка за регистрацията на лек автомобил „Волво С 40“ с рег.№ А3139КМ.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА адм.д. №2351/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

На основание чл.193 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, по повод оспорена от ответника автентичност на всички писмени доказателства, представени от ищеца по отношение подписа положен от Б.М.М., съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на подписа на Б.М.М. положен под договор за наем на МПС от 11.08.2017г.; 8 броя разходен касов ордер, намиращи се по делото на л.10 до л.13 вкл. и представения днес предварителен договор за покупко-продажба на МПС от 12.06.2017г.

 

Всички оспорени документи, по отношение на тяхната автентичност, са частни документи, за това тежест да докаже автентичността носи страната, която ги е представила съгласно чл.193, ал.3 от ГПК. По тази причина, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ищеца, че следва да ангажира доказателства, от които да се установи твърдяната от него и оспорена от ответника автентичност на подписа на Б.М.М., положен под всички документи, които ищецът представи по делото като доказателства за неговите твърдения.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ищеца в 3-дневен срок от днес, в писмен вид, да изложи доказателствените си искания във връзка с доказване на представените от него документи.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018г. от 11:15ч., за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: