ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 900 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Х.Н., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Б., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

За ответника Общински съвет Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощно юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че във връзка със задължение, което съдът вмени на ответника в предходно съдебно заседание, същият на 08.12.2017г. е представил доказателства под опис.

 

АДВОКАТ Б.: Запознат съм с представените доказателства.

Нямаме други доказателствени искания. Не възразяваме да бъдат приети представените от ответника доказателства и да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се приемат представените доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л.90 от делото.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да отмените като незаконосъобразно решението на Общински съвет Бургас, като подробни мотиви сме изложили в подадената жалба, които поддържаме изцяло.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите решението на Общински съвет Бургас в сила като правилно и законосъобразно, предвид обстоятелството, че Общински съвет Бургас е компетентен да определи състав на общински съвет по наркотични вещества на основание чл.15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества. Негово правомощие е да промени състава на комисията.

Подробни мотиви съм изложила в писмени бележки, които представям с копие за ответната страна.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: