О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 749/04.05.2017 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на  четвърти май,  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 900/2017 година,

 

Производството е образувано по жалба от С.Х.Н. с ЕГН ********** и посочен адрес ***  против решение на Общински съвет – Бургас по т.23 от дневния ред на заседанието, проведено на 28.03.2017 година, прието въз основа на докладна записка № 08 – 00 – 5870/13.03.2017 година на кмета на община Бургас.

С оспореното решение е:  І. отменен Правилник за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества (ОСНВ) към Община Бургас; ІІ. освободена С.Н. от длъжността „председател“ на ОСНВ; ІІІ. определен заместник – кметът с ресор „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ за временно изпълняващ длъжността „председател“ на ОСНВ, а старши експерт в дирекция „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ – за временно изпълняващ длъжността „секретар“ на ОСНВ до определяне на нов служител, който да замества титуляра С.К., до завръщането й от майчинство; ІV. определена поименно комисия от седем общински съветници, която да извърши подбор на кандидати за длъжностите „председател“ и „секретар“ на ОСНВ.

Със същото решение е определено: V.1 С.К. да заема длъжността „секретар“ на ОСНВ до края на мандата на ОбС - Бургас; V.2 общинският съветник Станислав Райков Андреев да продължи да бъде представител на ОбС – Бургас в състава на ОСНВ до края на мандата на ОбС – Бургас; V.3 представители на кои институции, лечебни заведения и неправителствени организации следва да се включат в състава на ОСНВ; VІ. заместник – кметът на общината с ресор „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ да осъществява контролни функции за изразходване и отчитане на финансовите средства, предоставени на ОСНВ и Превантивно – информационния център към него (ПИЦ) от републиканския бюджет, чрез бюджета на Община Бургас и VІІ. допускане на предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60 ал.1 от АПК.

Жалбоподателят оспорва решението като незаконосъобразно. Поддържа, че въз основа на него е прекратено трудовото му правоотношение с Община Бургас. Правния си интерес обосновава с качеството си на гражданин на общината и необходимостта от законосъобразно функциониране на ОСНВ, чиято дейност е общественополезна и насочена към закрила на рискови групи от населението. Заявява, че не са налице материалноправните предпоставки за приемане на решението, защото ОСНВ е колективен орган, а е недопустимо с решението си ОбС – Бургас да се освобождава единствено председателя (т.е. да се отнася само до част от лицата, които го формират). Поддържа се, че липсва яснота въз основа на какви критерии заместник – кметът на общината е определен да осъществява контрол върху работата на ОСНВ. Оспорва основанията за прекратяването на трудовото си правоотношение, извършено със заповед на кмета на общината, въз основа на обжалваното решение на ОбС – Бургас, като сочи конкретни норми от Кодекса на труда (КТ). Твърди, че налице необоснованост на изводите в одитния доклад, послужил като фактическо основание за приемане на решението на ОбС – Бургас.

С жалбата, на основание чл. 166 ал.2 от АПК, е направено искане за спиране на допуснатото предварително изпълнение на решението. Жалбоподателят заявява, че в т.VІІ от решението на ОбС – Бургас не се съдържат никакви мотиви за допуснатото предварително изпълнение. Поддържа, че с допуснатото предварително изпълнение е възможно да настъпят неблагоприятни обществени последици изразяващи се в невъзможност за вземане на законосъобразни решения от ОСНВ, чиято дейност е общественополезна и насочена към закрила на рискови групи от населението.

Съдът, като взе предвид фактите по делото, приема за установено следното.

С.Н. е избрана за председател на ОСНВ с решение по т.34 от дневния ред заседанието на ОбС – Бургас, проведено на 31.01.2012 година. До това решение на съвета, между нея и Община Бургас е съществувало трудово правоотношение, оформено с трудов договор № ЧР 655/15.05.2008 година, като на 09.01.2012 година с допълнително споразумение № ЧР 59/09.01.2012 година правоотношението е изменено – от длъжност „секретар на ОСНВ“ Н. е назначена на длъжност „председател на ОСНВ“.

Въз основа на проверка, продължила от 30.09.2016 година до 13.01.2017 година е изготвен одитен доклад № ОАК 0214 – ІІ – 2017 година от главен вътрешен одитор на Община Бургас и директор на дирекция „Вътрешен одит“ в общината, с който е направен анализ на дейността на ОСНВ за периода 01.01.2012 – 30.09.2016 година. В доклада е описана степента на усвояване на средствата, предвидени за работата на ОСНВ, мероприятията, които са били извършени през проверявания период, както и допуснатите слабости в работата на органа, подробно изброени от одиторите в резюмето и мотивната част.

На 13.03.2017 година, въз основа на изводите в доклада, кметът на общината е внесъл в ОбС – Бургас докладна записка рег. индекс 08 – 00 – 5870/13.03.2017 година с която е резюмирал изводите на одиторите и е обосновал необходимостта от избор на нов председател на ОСНВ, за да се създаде ефективна организация за преодоляване на нередностите, констатирани при проверката.

На 27.03.2017 година, с нова докладна записка регистрационен индекс 08 – 00 – 5934/27.03.2017 година кметът на общината е поискал от ОбС – Бургас да приеме решение по предходната докладна записка, като е посочил и необходимостта от някои промени в съдържанието й.

На 28.03.2017 година ОбС – Бургас е разгледал двете докладни записки и след дебати по предложението на кмета (в това число с изслушване на С.Н. и директора на дирекция „Вътрешен одит“) е взел решението, обжалвано в настоящото производство.

Въз основа на това решение, със заповед № ЧР 309/30.03.2017 година, на основание чл. 338 от КТ, кметът на общината е прекратил трудовия договор на С.Н., като е определил размера на обезщетенията, които следва да се изплатят на служителя.

При така установените факти, съдът при следните правни изводи.

Жалбата е недопустима.

Решение на Общински съвет – Бургас по т.23 от дневния ред на заседанието, проведено на 28.03.2017 година, прието въз основа на докладна записка № 08 – 00 – 5870/13.03.2017 година на кмета на община Бургас не подлежи на самостоятелен контрол в настоящото съдебно производство.

Трудовото правоотношение на С.Н. като председател на ОСНВ е възникнало след избор, проведен от ОбС – Бургас, на основание глава V раздел ІІІ от КТ, а е било прекратено отново въз основа на решение на съвета, по реда на глава ХVІ раздел ІІ от КТ (на основание чл. 338 от КТ).

В конкретния случай липсва административноправен спор (между изпълнително - разпоредителен орган, направил властническо волеизявление, от една страна и гражданин – от друга), а е налице трудовоправен спор между С.Н. *** от компетентността на общият съд (Районен съд - Бургас), а не на Административен съд – Бургас.

Обжалваното решение на ОбС – Бургас е фактическото основание за прекратяване на трудовия договор на С.Н. и като такова следва да бъде проверено в производството пред районния съд, а не подлежи на самостоятелно обжалване (проверка за законосъобразност) пред административния съд.

Доколкото в жалбата, по която е образувано настоящото дело, липсва диспозитив, с който се иска отмяна на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, а се обжалва единствено решението на ОбС - Бургас, жалбата не може да бъде изпратена по подсъдност на Районен съд – Бургас. Жалбата следва да се остави без разглеждане, по аргумент от чл. 338 - 339 ал.1 от КТ и чл. 159 т.4 от АПК.

Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от С.Х.Н. с ЕГН ********** и посочен адрес ***  против решение на Общински съвет – Бургас по т.23 от дневния ред на заседанието, проведено на 28.03.2017 година, прието въз основа на докладна записка № 08 – 00 – 5870/13.03.2017 година на кмета на община Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 900/2017 година.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му - с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                 

СЪДИЯ: