ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 900 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Х.Н., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Б., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

За ответника Общински съвет Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощно юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение на Общински съвет Бургас прието по т.23 от дневния ред на заседанието, проведено на 28.03.2017г., въз основа на докладна записка № 08-00-5870/13.03.2017г. на кмета на община Бургас.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам подадената жалба. С жалбата сме представили доказателства, които моля да бъдат приети. Към момента нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата по т.2 като неоснователна, а в останалата част като недопустима, тъй като жалбоподателката не обосновава и не представя доказателства за правния си интерес да оспорва по т.1, 3, 4, 5, 6 и 7, тъй като не уточнява какви нейни прави, свободи и законни интереси са засегнати и могат да бъдат засегнати.

Моля да приемете административната преписка. Представям решение по т.23 / протокол №28 от 27,06,2017г. за поименно определяне на членовете на съвета по наркотични вещества.

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Б.: Във връзка с представеното в днешното съдебно заседание решение от проведено на 27.06.2017г. заседание на общинския съвет считам, че същото е неотносимо по настоящия правен спор и доколкото се касае за последващо решение, с което няма как да се санират авторите и допуснати пороци в обжалвания административен акт. Предмет на жалбата е предходно решение на Общински съвет Бургас.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмо изх.№86/24.03.2017г. от директора на Национален център по наркомании и писмо изх.№15-00-14/24.01.2017 на секретар на Национален съвет по наркотични вещества.

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, съгласно придружително писмо на л.16 от делото, както и представеното в днешното съдебно заседание решение, обективирано в протокола № 28/27.06.2017г.

 

Съдът счита, че по делото не са представени доказателства, които са посочени в други доказателства, както и имат отношение към твърдения на страните и за това следва да бъдат събрани. Това са Правилник за дейността на Общински съвет по наркотични вещества, трудовото досие на жалбоподателката, в заверено копие, Общинска стратегия за борба с наркотиците за периода 2016г. - 2018г. и решение на общински съвет, взето по т.30 и материализирано в протокол № 19 от 29.11.2016г. Тъй като всички доказателства следва да се намират при ответника, съдът следва да го задължи да ги представи по делото в заверени копия, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото

1.Правилник за дейността на общински съвет по наркотични вещества,

2.трудовото досие на жалбоподателката, в заверено копие,

3.Общинска стратегия за борба с наркотиците за периода 2016г. - 2018г. и

4. решение на общински съвет взето по т.30 и материализирано в протокол №19 от 29.11.2016г.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.02.2018г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Ответникът уведомен за вмененото му задължение в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.51 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: