ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети юли                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 900 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.Ц., редовно призован, се представлява от адвокат Р., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Ц.Д.Ц. против Заповед № 333/13.02.2015 г., издадена от Директора на дирекция „Строителство” при Община Бургас, с която е наредено жалбоподателят да премахне собствения си незаконен строеж: „Пристройка и надстройка (към апартамент № 4) на съществуваща жилищна сграда”, находящ се УПИ-ІІ, кв. 112 по плана на с. Черно море, община Бургас, с административен адрес: ***.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата с нея.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържаме жалбата, госпожо административен съдия. 

Да се приеме приложената преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Да се приеме преписката.

АДВОКАТ Р.: Моля Ви да назначите съдебно-техническа експертиза, която да установи следното: във връзка с изложените в оспорената заповед констатации вещото лице да даде отговор на първо място строежът пета категория ли е съгласно Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи? На второ място, за извършеното пристрояване, респ. надстрояване изисква ли се одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж? Съставлява ли извършеният строеж съгласно раздел VІІ от ЗУТ допълващо застрояване към сграда на основното застрояване и с какво предназначение е същото?  Изградената пристройка с изложените в оспорената заповед параметри за височина и площ, в нарушение ли са на изискванията за параметрите на допълващо застрояване по раздел VІІ от ЗУТ?

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не се противопоставям на искането за назначаване на експертиза. Моля за възможност да поставим въпроси към вещото лице допълнително в нарочна писмена молба.

АДВОКАТ Р.: В този случай, в зависимост от поставени от ответника въпроси, моля да ни дадете възможност евентуално да поставим допълнителни такива.

 

СЪДЪТ счита искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза за относимо и допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА назначаване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и проверка, където е необходимо, отговори на поставените в днешното съдебно заседание от адвокат Р. въпроси, както и на въпросите, които ще бъдат поставени в допълнителни молби от процесуалните представители на страните.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, 200 лева, платими от жалбоподателя и 100 лева – от ответника, в 7-дневен срок, считано от днес, като в същия срок следва да бъде представено доказателство по делото за извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. З.А..

 

АДВОКАТ Р.: Моля да бъдат изискани доказателства за компетентността на лицата, изготвили констативния акт, въз основа на който е издадена обжалваната заповед.

 

СЪДЪТ счита, че искането е основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника в срок до следващо съдебно заседание да представи доказателства за компетентността на длъжностните лица, изготвили констативния акт, въз основа на който е издадена обжалваната заповед.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.10.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са уведомени от днешно съдебно заседание.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: