ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и втори март                         две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 8 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13: 30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Г., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ при МРРБ, редовно призован, се представлява от адвокат Д., с приложено по делото пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Д. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО  ДОКЛАДВА:

        

           Производството е образувано по жалба на Община Бургас представлявана от кмета Димитър Николов против Решение № РД-02-36-1503/16.12.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“,  с което на общината , като бенифициент по сключен договор  BG161РО001/1.5-01/2010/001-S011 с предмет: „Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия – етап І /в обхвата на централна градска част и прилежащите квартали на гр.Бургас/“  е определена финансова корекция в размер на 67 87864лв. с ДДС, представляваща 2% от всички реално верифицирани разходи по цитирания договор. С молба вх.№1238/07.02.2017г. жалбоподателят прави уточнения, че се иска отмяна на обжалваното решение като незаконосъобразно.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 2658 от 17.03.2017г. от ответника с представени доказателства по административната преписка под опис.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издаденото решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам жалбата. Нямах възможност да се запозная с цялата преписка представена от административния орган, но моля колегата да заяви дали е представено писмо  изх.№ 99-00-6/2008/25.11.2016година до бенифициента, с което му е дадена възможност да прави възражение по отношение на сигнала на управляващия орган, което е подписано от главния директор и зам.  ръководителя на управителния орган - Ася Станкова със запетайка, каквото и да означава така, като по  процедурата  по финансова корекция това не е органът, който е трябвало да изпрати съответното писмо на бенифициера. Моля да се представят доказателства за компетентността на лицето подписало писмото.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да бъдат приети приложените писмени доказателства към административната преписка, както и допълнително представените с молбата от 17.03.2017 година - доклад и протокола. Посоченото от колегата писмо фигурира в преписката. В настоящия момент не мога да представя доказателства за компетентността на лицето подписало соченото писмо, тъй като сега е направено възражението. В тази връзка, моля за възможност допълнително да представя доказателства. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Не възразявам да бъдат приети представените с нарочна молба писмени доказателства от зам. министъра и ръководител на управляващия орган, както и постъпилата преписка.

 

          Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и тези представени с нарочна молба от 17.03.2017година доказателства от ответника, а именно протокол за връчване на предварителен доклад от проверки на проект от 23.11.2016г. и доклад за представяне на резултатите от проверка по проект /Предварителен доклад/.

 

УКАЗВА на ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи доказателство за компетентността на лицето подписало писмо  изх.№ 99-00-6/2008/25.11.2016година от ответника.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да ми бъде определен по- дълъг срок, предвид обстоятелството, че има избори, но поемам ангажимент една седмица преди следващото съдебно заседание , да представя доказателства в тази насока.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Предоставям на съда по направеното искане.

 

Съдът предвид направеното изявление от процесуалния представител на ответника – адвокат Д., намира че същото следва да бъде уважено, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника седмица преди датата на следващото съдебно заседание  да представи цитираното по- горе доказателство.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2017година от 13.10часа,  за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: