ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 10.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на десети май                                       две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА Г.

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Г. 

 административно дело номер 8 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:36 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ при МРРБ, редовно призован, се представлява от адвокат Д., с приложено по делото пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Д. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

  ПОСТЪПИЛА е молба вх.№2943/24.03.2017г. от процесуалния представител на ответника, към която са приложени доказателства за компетентността на лицето, подписало процесното писмо, а именно Заповед № РД-02-14-392/19.05.2016г. на министъра на МРРБ и болничен лист №839/11.10.2016г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се приемат представените доказателства.  Представям и моля да приемете като доказателства по делото, документи които са били представени и пред управляващи орган със становището на възложителя, по повод на първоначалното писмо за налагане на корекция. Това са 5лога от интернет страницата и 2 листа извадка от сайта на общината, обществени поръчки-профил на купувача: изграждане на мрежа от велосипеди алеи извън трасето на бързата автобусна линия – Етап І, от които е видно, че документацията за обществена поръчка не  е свалена на датата, на която се твърди от управляващия орган. Представям още и обявление за обществена поръчка,  Решение от 19.02.2014г., които са обществено достъпни. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ Д.:  Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба   вх.№2943/24.03.2017г. от процесуалния представител на ответника, доказателства, а именно Заповед № РД-02-14-392/19.05.2016г. на министъра на МРРБ и болничен лист №839/11.10.2016г., както и тези представени от юрисконсулт Г. в днешното съдебно заседание, а именно 5лога от интернет страницата на Община Бургас, 2 листа извадка от сайта на общината, обществени поръчки-профил на купувача: изграждане на мрежа от велосипеди алеи извън трасето на бързата автобусна линия – Етап І, обявление за обществена поръчка  00797-2014-0010,  Решение от 19.02.2014г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата  и моля да я уважите, като ми предоставите срок за писмени бележки. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо административен съдия, от името на доверителя ми, моля да  постановите решение,  с което отхвърлите жалбата като неоснователна, недоказана и оставите в  сила обжалваното решение като правилно и законосъобразно. Претендираме адвокатски разноски, съгласно списък, който представям ведно с доказателства за платен хонорар. Моля за срок за писмени бележки.

 

 Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:39часа.

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: