ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи май                      две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 8 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОМПЛЕКС” ООД, редовно призован, представлява се от адв. Г., с представено по делото пълномощно.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МИЛИАНИ” ООД, редовно призован, явява се управителя – А.М., представлява от адв. Г.,  с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ Общински съвет – Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно

Явява се вещото лице арх. В.Д..

 

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 18.05.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок.

 

Съдът също така ДОКЛАДВА и постъпило писмо с изх. № 08-00-1257/18.05.2016 г. от процесуалния представител на ответника - Общински съвет – Бургас, в която молба, е заявено искане за приемане като писмени доказателства на приложени по опис към молбата документи.

 

         АДВ. Г.: Не съм запозната. Моля да ми бъде предоставена възможност да се запозная с така представените писмени доказателства, като едва след това моля да ми се даде възможност да изразя становище за приемането им като писмени доказателства и евентуално за ангажиране на нови писмени доказателства в тази насока.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да се приемат представените писмени доказателства. По искането за отлагане на делото, предоставям на съда.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Присъединявам се към казаното.

 

         По формулираното от адв. Г. искане и като съобрази обстоятелството, че приложените към цитираната молба документи не са представени в екземпляр и за жалбоподателя, съдът намира искането за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да се запознае с приложените към молба изх. № 08-00-1257/18.05.2016 г. на ответния Общински съвет - Бургас документи, като в указания срок следва да изрази становище по приеманото им като писмени доказателства по делото.

 

         АДВ. Г.: Моля да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да се пристъпи към изслужване на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         Съдът с оглед становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице на което СНЕМА самоличност както следва:

 

         В.Й.Д. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Има ли към момента реализирано някакво мероприятие съгласно предвижданията на ПУП-ПРЗ за процесните имоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За да отговоря на въпроса, моля да се посочи по кой точно ПУП?

         АДВ. Г.: Имам предвид по ЗРП от 1987 г.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Теренът е предвиден по този стар ЗРП на комплекс „Изгрев” за хотел, паркинг, озеленяване и обществено обслужване. При посещението на място видях, че мероприятието не е изпълнено.

         По отношение на озеленяването смятам, че там не може да се изпълни озеленяване без да се изпълни основното застрояване. В момента теренът е самозатревен и частично самозалесен. Има известна висока растителност. Едно такова озеленяване когато се предвижда в парцел и с други предвиждания, първо се реализира основното застрояване и свободната площ се озеленява.

         АДВ. Г.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Може ли вещото лице да каже дали технически е възможно и има ли някаква пречка да се реализира само озеленяването без останалите основни предвиждания?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако има изготвен проект за сградите и паркинга и към тях ситуационно решение тогава може да се изготви проект за озеленяване, но за тази част, където е свободната площ. Технически е възможно при тези условия.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В отговора на въпрос 4, втори абзац, където вещото лице говори, че ЗРП на комплекса е одобрен със заповед от 1987 г. Това ли е последния действащ план с предвиждания за този район, с който Вие се запознахте? Някакви последващи планове дали сте виждали?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, нали разглеждаме актуализация на този план, която актуализация частично е отменена с оспореното решение. Имам предвид актуализацията от месец март 2015 г.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Дали вещото лице се е запознало със Заповед № 1926/07.11.2006 г. на зам. кмета на Община Бургас, с която е одобрено изменението на ПУП-ПУР за кв. 22 и 23а?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, запозната съм с тази заповед. Този ПУП – ПУР от 2006 г. е план за улична регулация и с такива планове не може да се преотреждат имоти, поради което не съм разглеждала. Не е относим към поставените ми въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът с оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Д., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 31.05.2016 г. – 300 лв.)

 

Съдът с оглед представените от процесуалния представител на ответника с писмо от 18.05.2016 г. нови документи, намира, че следва да укаже на процесуалния представител на ответника, в 7-дневен срок считано от днес да представи за прилагане по делото на доказателства за обнародване по надлежния ред на решението по т. 23 от проведено на 26.01.2016 г. заседание на Общински съвет – Бургас, обективирано в Протокол № 7 от същата дата, с което е отменено Решение № 45-11/16.12.2014 г., с което Общински съвет – Бургас е одобрил проект за изменение на ОУП на гр. Бургас. Към така представената информация следва да бъде представен в писмен вид и изрично указание дали така приетото на 26.01.2016 г. решение на Общински съвет-Бургас към настоящия момент е оспорено и дали към момента е влязло в сила.

Съдът с оглед горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника - Общински съвет-Бургас, в 7-дневен срок считано от днес да представи указаните по-горе писмени документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам заключението на вещото лице във връзка са дадения отговор на въпрос № 4. Моля да допуснете допълнителна задача към вещото лице, по силата на която същото да се запознае с предвижданото изменение на плана със Заповед № 1926/07.11.2006 г. на зам. кмета на Община Бургас и да отговори на поставения вече въпрос съобразявайки се с цитираното изменение на плана от 2006 г., тъй като считаме, че несъобразяването с тази заповед коренно променя ситуацията.

АДВ. Г.: Противопоставям се на поставения въпрос. Вещото лице каза, че е запозната със съдържанието на цитираната заповед, но същата касае изменение на улична регулация, а не преотреждането на процесните имоти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да допуснете експертиза със зададения от процесуалния представител на ответника въпрос.

 

Съдът с оглед формулираното от процесуалния представител на заинтересованата страна искане, намира същото за неоснователно и неотносимо към предмета на спора.

В настоящото съдебно заседание в отговор на изрично поставения от юрисконсулт Д. въпрос, вещото лице Д. отговори, че се е запознала с приложената по делото заповед от 2006 г., но тъй като с тази заповед се одобрява ПУП – ПУР – т.е., същата касае улична регулация, с тази заповед не се променя предназначението на имотите. Именно по тази причина вещото лице изрично и заяви, че тази заповед е неотносима към предмета на спора, тъй като с нея не се променя предназначението на процесните имоти. Нещо повече, както съдът уточни по-горе, въпросната заповед е приложена по делото и в случая не са необходими специални знания за съда, който да прецени дали с нея се променя само уличната регулация или е постановена и промяна предназначението на засегнатите с тази заповед имоти, поради което назначаването на изрична експертиза с така поставения въпрос, съдът намира за неоснователен.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на заинтересованата страна за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза с така поставения въпрос

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.07.2016 г. – 14.00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: