ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юли                                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 8 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОМПЛЕКС” ООД, редовно призован, представлява се от адв. Г., с представено по делото пълномощно.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МИЛИАНИ” ООД, редовно призован, представлява от адв. Г.,  с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ Общински съвет – Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на разпореждане на съда от предходно съдебно заседание, с молба от 02.06.2016 г., процесуалният представител на ответния Общински съвет е направил искане за приемане на описани в молбата и изискани от съда документи.

 

АДВ. Г.: Запозната съм с така представените писмени документи. Изразявам становище, че оспорвам истинността на представеното извлечение от ПУП-ПУР за отреждане досежно отразеното отреждане за УПИ VІ в кв. 22 като такъв за благоустрояване и озеленяване. Оспорвам верността на съдържанието в тази част, тъй като в производството по делото със заключението на вещото лице и със самата Заповед № 1926/07.11.2006 г. стана ясно, че същата касае изменение на ПУП-ПУР, а не ПУП-ПРЗ. Предходен застроителен план е приет през 1987 г. и предвиждането за цитирания имот не е за благоустрояване и озеленяване, а за хотел, паркинг, КОО и други. В тази връзка считам, че липсва правно основание за такова отразяване и извлечение в тази част, която е одобрена през 2006 г., като същият се явява неистински в тази му част.

Относно останалите доказателства, касаещи отмяната на решението за изменение на ОУП, поддържам изразеното в нарочно становище от 04.07.2006 г. и в случай, че съдът приеме представените с молбата на Общински съвет - Бургас доказателства в тази връзка, то моля съдът да се произнесе по реда на чл. 17, ал. 2 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК инцидентно по нищожността на решение от 26.01.2016 г. на Общински съвет – Бургас. Ако съдът приеме, че такова произнасяне е недопустимо, респективно неоснователно в настоящото производство, представям жалба, с която въпросното решение е оспорено като нищожно пред Административен съд – Бургас и ще моля да спрете производството по настоящото дело до произнасяне на Административен съд – Бургас по тази жалба.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да приемете представените доказателства. Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че направеното оспорване е неоснователно. Ние ще се ползваме от оспорения документ - графична част към план ПУП-ПУР така, както е заявено в молбата на юрисконсулт Т. за приемане на тези доказателства. Това е извадка от плана. Върху нея е изписано с коя заповед е одобрен. Ние ще се ползваме от този документ по делото.

По отношение на искането за спиране на настоящото производство считаме, че оспореният акт по това производство бидейки индивидуален административен акт няма връзка с друго производство и считам, че следва да го приключите.

 

Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

По отношение депозираните от процесуалния представител на Общински съвет - Бургас документи, намира същите за процесуално допустими, а относно тяхната относимост към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

 

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с нарочна писмена молба от 02.06.2016 г. документи от юрисконсулт Т. като писмени доказателства по делото.

По отношение искането за произнасяне по реда на чл. 17, ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК по отношение законосъобразността и валидността на Решение № 7-23/26.01.2016 г. на Общински съвет - Бургас, настоящият съдебен състав намира така формулираното искане за процесуално недопустимо с оглед ангажираните от адв. Г. доказателства за депозирана административна жалба пред Административен съд – Бургас, по силата на която се оспорва по съдебен ред законосъобразността на този административен акт.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за произнасяне по реда на чл. 17, ал. 2 ГПК  във вр. с чл. 144 от АПК по законосъобразността на Решение № 7-23/26.01.2016 г. на Общински съвет – Бургас.

По отношение искането за спиране на настоящото производство предвид депозираната жалба против Решение № 7-23/26.01.2016 г. на Общински съвет - Бургас, съдът намира така формулираното искане за неоснователно. Съгласно нормата на чл. 142, ал. 1 от АПК, съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му. Предмет на оспорване по настоящото дело е решение на Общински съвет - Бургас от 17.12.2015 г. Решението, което според адвокат Г. се явява преюдициално по отношение на този спор е прието на 26.01.2016 г., тоест след постановяване на оспорения в настоящото производство административен акт. В този смисъл, съдът намира с оглед по-късното му постановяване, че Решение № 7-23/26.01.2016 г. на Общински съвет - Бургас няма отношение към материалната законосъобразност на оспореното в настоящото съдебно производство предходно прието решение на Общински съвет – Бургас.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на производството по настоящото дело до произнасяне с влязъл в сила съдебен акт по оспорване на Решение № 7-23/26.01.2016 г. на Общински съвет - Бургас.

 

АДВ. Г.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страните и поради липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Г.: Моля да уважите жалбата на доверителите ми, като постановите решение, с което прогласите за нищожно, респективно като незаконосъобразно решението на Общински съвет – Бургас, като ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски съобразно изготвения списък по чл. 80 от ГПК, който представям.

Моля да ми дадете възможност за представяне на подробни писмени бележки по съществото на спора.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на Общински съвет – Бургас, прието по т. 40 от дневния ред на проведено на 17.12.2015 г. заседание.

Представям подробни писмени бележки.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че оспореният индивидуален административен акт на Общински съвет – Бургас - прието решение по Протокол № 6, т. 40 е правилно и законосъобразно. Мотивите са изложени в него. От събраните по делото доказателства се установи правилността на постановения акт, поради което Ви моля да го потвърдите и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя, в 10-дневен срок считано от днес да изготви и представи по делото подробни писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,34 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: