Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

Номер  853                    от  14.05.2015г.,      град Б.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Б., втори състав, на четиринадесети май две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 8 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            С Решение № 794/04.05.2015 год., постановено по адм. дело № 8/2015 год., Административен съд гр. Б. е отменил Акт за установяване на задължение по декларация № АУ008227/03.11.2014 г., издаден от орган по приходите – главен експерт в отдел „Контрол и принудително събиране“ на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклами“ при Община Б., в частта, в която „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, ЕИК201906947, гр.София е задължено да заплати данък недвижими имоти и лихви върху него за 2014 г. в размер на 151,77 лева и такса битови отпадъци и лихви върху нея в размер на 51,65 лева, като е върнал преписката на орган по приходите – главен експерт в отдел „Контрол и принудително събиране“ на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклами“ при Община Б. за определяне размера на задълженията за данък недвижими имоти и за такса битови отпадъци за 2014 г. съгласно дадените указания. С решението е отхвърлена жалбата на „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, ЕИК 201906947, гр.София в останалата й част., като дружеството е осъдено да заплати на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклами“ при Община Б. сумата от 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение.

            По свой почин и след извършена служебна проверка, настоящия съдебен състав констатира допусната очевидна фактическа грешка в така постановения съдебен акт. Видно от заглавната част на решението, в същото е записан израза:като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 872 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:“. Безспорно, предмет на разглеждане е административно дело № 8/2015 год. по описа на Административен съд гр. Б., а не записаното в цитирания израз дело № 872/2013 год. Така допуснатата неточност съставлява писмена грешка при изписване на номера и годината на разглежданото от съда дело.

Съгласно чл. 175, ал. 1 от АПК, по свой почин или по искане на страната съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни очевидни неточности.

            Предвид горното и на основание чл. 175, ал. 1 от АПК, Административен съд гр. Б., втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 794/04.05.2015 год., постановено по адм. дело № 8/2015 год. на Административен съд гр. Б. год., като в израза: „като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 872 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:“, вместо „дело номер 872 по описа за 2013 год.“, следва да се чете „дело номер 8 по описа за 2015 година“.

 

РЕШЕТИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: