ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Б.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 8 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – Главно управление „Строителство и възстановяване” ЕАД, редовно призован, представител не се явява.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” към Община Б., редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Делото е образувано по повод жалба от Главно управление „Строителство и възстановяване” ЕАД против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ008227/03.11.2014 г., потвърден с Решение № 70-00-7315/4/01.12.2014 г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Б..

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Към настоящия момент няма да соча нови доказателства.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

С оглед липсата на формулирани както в жалбата, така и в днешно съдебно заседание допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че издаденият Акт за установяване на задължение по декларация е законосъобразен и следва да бъде потвърден, като както в първоначалната жалба, така и тази в съда се съдържат бланкетни и неоснователни твърдения, на които е отговорено в решението на административната инстанция, от които мотиви искам да се ползвам още повече, че изрично е посочено, че партидата на имота е закрита към 28.07.2014 г., когато е влязло в сила постановлението за продажба на имота, като в заключение искам да отбележа, че в двете жалби - първоначалната и тази в съда, не се съдържат твърдения, с които да се оспорва услугата, поради което ние разполагаме с представените доказателства. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: