Р Е Ш Е Н И Е

 

                Номер 568               Година 08.04.2014            Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на тринадесети март две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Лилия АЛЕКСАНДРОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря М.В.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 8 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас против решение № 2343 от 27.11.2013г., постановено по н.а.х.д. № 1402 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас. Съдебното решение се обжалва като незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон. Не споделя мотивите на съда обосновали отмяна на издаденото постановление, като твърди, че установеният от съда пропуск касаещ съставянето на АУАН в отсъствие на нарушителя следва да бъде саниран по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът – А.С.А. ***, редовно уведомен, явява се лично и оспорва жалбата като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 5671/03.12.2012г. на Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Бургас, с което за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП на А.С.А. на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца. За да постанови своето решение, съдът е намерил, че в хода на административнонаказателното производство е  допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, което е в противоречие с разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗАНН. Предвид обстоятелството, че конкретния АУАН е бил съставен в гр.Бургас в отсъствието на наказаното лице, като му е бил връчен срещу подпис в друго населено място и липсват данни същият да е бил редовно поканен за определен ден и час за съставяне на акта, съдът е обосновал извод за отмяна на издаденото наказателно постановление, тъй като това е довело до нарушаване на правото на защита на санкционираното лице.

 Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Настоящият съдебен състав не споделя мотивите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, предвид съставянето на АУАН в отсъствие на нарушителя.

Административнонаказателното производство срещу лицето е започнало със съставянето на АУАН № 804937/11.11.2012г.. Действително актът е съставен по реда на чл.40, ал.2 от ЗАНН, като лицето не е търсено и не е поканено да се яви за съставянето.  Въпреки това, акта е редовно връчен и подписан от А.А. на 20.11.2012г., като на същия е предоставена възможност да даде обяснения и да направи възражения, както при връчването на акта, така и допълнително в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Присъствието на нарушителя при съставянето на АУАН в съответствие с разпоредбата на чл.40 от ЗАНН е въведено с оглед осигуряване на възможност лицето да разбере какво нарушение според наказващия орган е извършил и най-вече за да има възможност непосредствено при съставянето на акта да посочи своите възражения и даде обяснения. В конкретния случай на лицето е предоставена тази възможност при връчването на АУАН, поради което настоящия съдебен състав намира, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото му на защита, в какъвто смисъл са мотивите на районния съд.

С оглед на изложеното обжалваното съдебно решение, като постановено при не правилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което и на основание чл.222, ал.1 от АПК, следва да бъде разгледано и решено по същество, като се потвърди наказателното постановление, по следните съображения:

При съставянето на акт за установяване на административно нарушение и при издаването на оспореното наказателно постановление, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице.

Актът за установяване на административно нарушение е подписан от А. без възражения, като в административната преписка се съдържа и Декларация за предоставяне на информация по чл.188 от ЗДвП, видно от която на посочената дата, място и час същият е декларирал, че именно той е управлявал личния си автомобил.

Нарушението за което е ангажирана отговорността на лицето и за което е издадено процесното наказателно постановление касае превишаване на разрешената скорост, която е установена с пътен знак В-26, в какъвто смисъл е текста на посочената като нарушена разпоредба на чл.21, ал.2 от ЗДвП. От събраните в хода на производството доказателства се установява съставомерността на констатираното нарушение, тъй като автомобилът който е управлявал А. е заснет при движение със скорост от 143 км/ч от автоматизирано техническо средство Мulta Radar № 00209032D4F9. Превишението на разрешената скорост от 90 км/ч, е 53 км/ч и попада в стойностите определени в нормата на чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, съгласно която за превишаване над 50 км/ч лицето се наказва с глоба 350 лева и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, в какъвто размер са и наложените административни наказания.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява законосъобразно, поради което постановеното решение от Районен съд гр.Бургас,  следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се потвърди наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И :

             

ОТМЕНЯ решение № 2343 от 27.11.2013г., постановено по н.а.х.д. № 1402 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5671/12 издадено на 03.12.2012г. от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

   2.