РЕШЕНИЕ

 

№1071                         дата 15 май 2013 год.                     град Бургас

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 18 април 2013 год.,  в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                              2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Галина Колева

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 8 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директора на Регионална Дирекция по горите – град Бургас против Решение № 163/23.11.2012год. постановено по НАХД №269/2012год. на Районен съд - Карнобат, с което е отменено наказателно постановление № 193/12.06.2012год. на Директора на Регионална Дирекция по горите – град Бургас, с което, на Д.Т.А. ***, за нарушение на чл.84, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча и на основание чл.94, ал.1 и чл.95, ал.1 от с.з., е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева, както и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в противоречие с материалния закон и неправилно приложение на процесуалните норми. Не споделя изложените от съда мотиви обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като излага подробни доводи за липса на допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на същото. Счита, че е налице ловуване по смисъла на ЗЛОД и установеното деяние е съставомерно. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на издаденото НП.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация не се явява и представлява, с писмени бележки вх.№ 3911/18.04.2013год. оспорва жалбата като неоснователна и моли за оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество е основателна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

С обжалваното решение Районен съд гр.Карнобат е отменил наказателно постановление № 193/12.06.2012год. на Директора на Регионална Дирекция по горите – гр. Бургас, с което, на Д.Т.А. ***, за нарушение на чл.84, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева, както и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години.

Съдът е намерил, че при издаването на наказателното постановление административнонаказващият орган е нарушил императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, съобразно която следва да има пълно описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. Посочено е, че в  същото липсва каквато и да било фактическа обстановка, в която да са описани ясно и точно обстоятелствата, при които е извършено нарушението, като е налице едно бланкетно обвинение. Съдът е преценил, че е налице и пропуск в правната квалификация на констатираното деяние, тъй като освен визиране на чл.84, ал.2 от ЗЛОД, следва да е налице и посочване на точната хипотеза от чл.43, ал.2 и ал.3 от с.з., за да може да се конкретизира релевантното състояние "ловуване", приел е, че няма дадена правна квалификация на соченото нарушение съгласно изискванията на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН и на конкретните норми на чл.84, ал.2 и чл.43 от ЗЛОД, което от своя страна ограничавало правото на защита на нарушителя.

Решението е неправилно.

Съгласно чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН при издаване на НП административнонаказващият орган е задължен да посочи точно описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. Тези изисквания са изрично визирани с оглед изясняване на фактическата обстановка, установяване на правилната правна квалификация на деянието, както и с оглед пълната реализация на правото на защита на лицето посочено като нарушител.

Видно от съдържанието на съставения АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление в същите конкретно фактическо описание на вмененото на ответника по касация нарушение се съдържа, като изложените в този смисъл решаващи изводи на първоинстанционния съд, не се споделят от касационната инстанция. Констатираното административно нарушение е подробно и изчерпателно описано от наказващия орган, като безспорно се установява, че на посочената дата и час, Д.Т. е ловувала на територията на ДГС-Карнобат, в землището на с.Козаре, като се движи с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, описано с марка и модел, без заверен ловен билет и членска карта и без писмено разрешително за лов. Посочено, е че ловуването се извършва в забранено за лов време, без да е убит или уловен дивеч.  Така направено описанието на нарушението е достатъчно ясно и позволява на привлеченото към отговорност лице да разбере точните фактически данни на нарушението.

В нормата на чл.84, ал.1, от ЗЛОД е предвидена административнонаказателна отговорност за лице, което ловува, без да притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за лов, или ловува извън определените в разрешителното места, без да е убил или уловил дивеч, като съгласно ал.2 на същата разпоредба „Когато наруше нието по ал. 1 е извършено в забранено за лов време, в забранено за лов място или със забранени средства, лицето се наказва с глоба от 100 до 800 лв.” От своя страна съобразно нормата на чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД ловуване е и престой или движение на лица извън населените места със: извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не и именно това е формата на изпълнителното деяние в настоящия случай.

За да е осъществен състава на нарушение по чл.84, ал.2 от ЗЛОД, следва безспорно да са установени материалните предпоставки, регламентиращи дейността по ловуване в тяхната кумулативност. В настоящия случай не е налице спор между страните относно релевантния факт дали оръжието на Т. е било сглобено, за да бъде налице лов по смисъла на чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД, а и в тази насока депозираните свидетелски показания са безпротиворечиви. На следващо място, видно от представения към момента на проверката билет за лов със сериен № 0143925 издаден на името на Д.Т., същият  не е заверен за 2012 година, като от същата не се отрича и факта, че ловуването е извършено в забранено за лов време – понеделник, неловен ден и то без писмено разрешително за лов. С оглед на установените по делото факти, настоящият съдебен състав счита, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на ответника на соченото основание.

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за отмяна на издаденото наказателно постановление, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, а издаденото наказателно постановление да се потвърди като законосъобразно.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 163/23.11.2012год. постановено по НАХД №269/2012год. на Районен съд - Карнобат и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 193/12.06.2012год. на Директора на Регионална Дирекция по горите – град Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

            2.