Р Е Ш Е Н И Е №  

 

град Бургас, 19.07.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на втори юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                 ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА по КНАХД № 8/2011г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Държавно горско стопанство гр.Айтос, чрез представител по пълномощие адвокат С.С., е оспорил решение №223/03.12.2010г. постановено по НАХД № 343/2010г. на Районен съд гр.Айтос. С решението е отменено НП №213/29.07.2010г. издадено от директора на Държавно горско стопанство гр. Айтос, с което на осн. чл.96, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) за нарушение на чл.85 от същия закон на Н.Х.М. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 лв., лишен е от право на ловуване за срок от 3 години, както и е осъден да заплати по сметка на Държавно горско стопанство – гр. Айтос обезщетение в размер на 500 лева, както и равностойността на предмета на нарушението – 9,38 лв.

Обжалваното съдебното решение се атакува, като неправилно, като касаторът счита, че мотивите на първоинстанционния съд не кореспондират със събраните и представени по делото доказателства, както и с нормативната база, регулираща подобни административни нарушения. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа подадената жалба на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок. Разгледана по същество, е неоснователна.

Бургаският административен съд, обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на постановеното съдебно решение.

Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено съобразно нормите на материалния и процесуален закон.

Айтоският районен съд по същество е приел, че е налице недоказаност на административното обвинение в различни посоки, поради което е отменил издаденото наказателно постановление.

Касационната инстанция счита, че в настоящия случай не е установено по безспорен начин авторството на извършеното нарушение, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на ответника по касация, в какъвто смисъл са и част от мотивите на решаващия съд.

По делото липсват доказателства, от които по несъмнен начин да се направи извод, че Н.М., съгласно описаното в акта и  НП нарушение  „ловува като пренася разпознаваеми части от дивеч…, без писмено разрешително за лов”. Действително, месо е било предадено от ответника по касационната жалба в деня на съставяне на АУАН, но липсват доказателства това да е било месо от дивеч, още по- малко да е разпознаваема част от дивеч.

Обратно на мотивите на районния съд настоящият състав не намира наличие на процесуално нарушение, което да опорочи НП до степен унищожаемост, изразяващо се във факта, че АУАН е съставен два дни след констатиране на нарушението и за целта всички лица, в т.ч. и Н.М. са повикани в ДГС.

Останалите доказателства също не внасят съмнение, че именно тези лица са участници в деянието. АУАН е съставен в сроковете по чл.34 от ЗАНН, поради което неправилни са изводите на съда, че несъставяне на АУАН на място, а два дни по-късно е действие, което е опорочило НП, поради недоказаност на факта, че лицата преследвани от служителите на ДГС и тези, чиято административно-наказателна отговорност е ангажирана са едни и същи. Нещо повече, дори самият Н.М. не твърди това, видно от жалбата му против НП и изявленията на неговият процесуален представител пред съда.

Поради неоснователност на касационните оплаквания, решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, поради което и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №223/03.12.2010г. постановено по НАХД № 343/2010г. на Районен съд гр.Айтос.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: