ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 08.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На осми март                                                       две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер 8 по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  13,30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.И.К. – редовно уведомен, явява се лично и с адв. К., който представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – кмет на Община Созопол – редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. К.: Поддържам сезиращата Ви жалба по изложените в нея основания. Правното ни твърдение е, че са налице предпоставките за придобиване правото на собственост от страна на моя доверител, включително липса на възстановени собственици и наличие на изградена сграда.

Моля да допуснете назначаване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като посети процесния имот и извърши замервания и проверки на място и в съответните служби на общината, както и в ОС „ЗГ” – гр. Созопол, да даде заключение по следните въпроси:

1. Има ли изградена в имота сграда и да извърши техническо описание на същата?

2. Земята върху която е изградена сградата, съответства ли на процесния имот?

3. Подлежи ли на възстановяване на бивши собственици, които са тези бивши собственици, по кой от способите за възстановяване им е възстановена земята?

4. Да се изготви комбинирана скица, сочеща процесния имот и съотнасянето му към имота подлежащ на възстановяване.

5. Да се посочи на какво разстояние от крайбрежната морска ивица се намира имота.

Молим за следващото съдебно заседание да допуснете до разпит определен от Вас брой свидетели за установяване на датата на построяване на находящата се в имота сграда.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези представени от административния орган, събрани в хода на административното производство по издаване на обжалваната заповед.

С оглед изясняване на спорните фактически обстоятелства по делото, съдът намира доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза за основателно, като такова следва да бъде уважено, поради което и с оглед разпоредбата на чл. 195, ал. 1 от ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която след като се запозна е с приложените по делото доказателства и след извършване на необходимите справки и извършване на оглед на процесния имот, да отговори на въпросите, поставени от адв. К., същите подробно описани по-горе в протокола.

ЕКСПЕРТИЗАТА да се извърши от вещо лице С.Р. при депозит от 200 лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ за следващото съдебно заседание двама свидетели при режим на довеждане.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 10.05.2010 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: