ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер   8    по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите С.С. и Д.С., редовно призовани, не се явяват, за тях се явява представител по пълномощие адв. Д .

За ответника по жалбата - кмета на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юк.Ч., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересованите страни Г.А.К., К.Г.К., А.Г.А., Т.Г.С., З.П.В. и Ф.П.Д., редовно призовани, се явява процесуален представител адв. Д., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

Заинтересованите страни К.Д.Б., Н.Г.П., Е.С.Б., М.Д.П., Х.А.М. и К.Н.А., редовно призовани, не се явяват.

 Явява се вещото лице А.Д..

 

 СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

 

 На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице

СНЕМА самоличността на вещото лице:

А.И.Д., 46 г., неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩО ЛИЦЕ – Представил съм експертно заключение, което поддържам. 

АДВ.Д. – Не е ли по коректно в заключението, където е определена пазарната стойност, да се  каже,  че това е справедливата пазарна стойност на имота. Вещото лице има избор, когато му е зададен въпрос  да използва различни  методики за оценка  – защо е използвал точно този метод.

ВЕЩО ЛИЦЕ  – По принцип при вещите лица и при нашите стандарти, когато се определя пазарна стойност на имоти, същите се определят не на един метод, имаме възможност за използването на два метода. Казвам справедлива, защото използвам двата метода и казвам справедлива стойност.

АДВ. Д. – Коефициента в т.1.1, защо точно това

ВЕЩО ЛИЦЕ – Взел съм офертни цени от различни места,  които се намират в агенциите за недвижими имоти,  в сайта „БГ- имоти”, специализирани имотни издания, виждам цените там. Приели сме, че има за всеки един имот цена с по-ниска цена, има една и с по-голяма  горница, която варира  за съответните райони и с времето варира с различен коефициент, в момента намалявам с 30 % и се  получава обичайното, което е на пазара и е съобразено с цените в района.

АДВ.Д. - В т. 1.3 Защо точно по този начин са  определени коефициентите.

ВЕЩО ЛИЦЕ – Оценката се извършва като се прилагат два метода – когато е земеделска земя, оценката е 288 лв., а пазарните аналози са 94 080 лв. не трябва да пренебрегваме § 4 е за земеделска земя, а пазара ръководи цените. Приели сме коефициент 0,2.  С  пазарните цени  има с по-голяма тежест.

АДВ. Д. – Нямам повече въпроси.

ЮК Ч.  – Нямам въпроси.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на  вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер, равен на  внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

АДВ.Д. - Нямам други доказателствени искания.

ЮК Ч. -   Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед направените изявления на страните за липса на доказателствени искания и на осн. чл. 149, ал.1, изречение последно от ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ход на устните състезания

 

АДВ.Д. -  От името на моите доверители, моля да уважите подадената жалба, като приемете, че пазарната оценка на имота е тази, която е посочена в т. 1.1. от заключението на вещото лице  в констативно съобразителната част. Аргументите са следните. Съгласно § 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, земите от които не може да се образува нов имот, тези над 600 кв. м. и от които не може да се образува нов, по малък от 250 кв.м., същите се заплащат от ползвателите или собствениците на пазарни цени. Считам, че не следва да се ползва Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, тъй като същата се отнася в частност до цената на § 4а,б,  но става въпрос само за квадратни метри, които са до 600, за разликата да се ползва метода на пазарните аналози. Всеки друг метод би  изкривил заключението на вещото лице, в този смисъл оспорвам същото. Моля при решението си съдът да вземе предвид  оценката в т. 1.1.от заключението. Искането за обезщетението не е към община Бургас, а към ползвателите.  Жалбоподателите държат на това искане, и моля да го уважите.

ЮК Ч.  – Моля да оставите жалбите без уважение и потвърдите процесната заповед и да оставите без разглеждане по същество за обезщетяване от общината с други имоти или заплащане  на обезщетение. 

 

Съдът приема делото за изяснено и на основание чл. 149, ал. 2 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: