ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 26.01.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На двадесет и шести януари                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер  8   по описа за  2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.00  часа се явиха:

Жалбоподателите С.С. и Д.С., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ответника по жалбата - кмета на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юк  Ч., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованите страни, К.Д.Б. и Н.Г.П., редовно призовани, се явява  лично.

Заинтересованите страни Е.С.Б., М.Д.П., Х.А.М. и К.Н.А., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

 СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

 

 На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалби на жалбоподателите С.С. и Д.С. против заповед № 3109/17.11.2008г. на зам.кмета на Община Бургас, с която е одобрена оценка на независим оценител на недвижим имот, представляващ 230/2100 кв.м. ид.ч. от поземлен имот пл. №153, целия с площ 2100 кв.м., находящ се в кадастрален район № 118, по плана за новообразуваните имоти на м.„Каменица” в землището на кв. „М. Рудник”, гр.Бургас.

 

ЮК Ч. – Оспорвам изцяло и двете подадени жалби, като считам същите за недопустими. И с двете жалби се иска отмяна на процесната заповед. Считам, че жалбоподателите искат единствено отмяна в частта, в която е определена оценката на техните части. На второ място, самото искане отправено с жалбите за обезщетяване е недопустимо. Частично това искане е недопустимо. Алтернативното искане също е недопустимо. С него се иска общината да им заплати, което не е ангажимент на общината, така че и двете искания са недопустими. Моля да приемете представената от административния орган преписка.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Б. – Оспорвам жалбите. Общината ни предложи сума, която ние приехме. Доколкото разбрах жалбоподателите не са съгласни с тази цена и искат по 35 евро на кв.м. Ние сме пенсионери и не можем да се разправяме повече. Общо парцела е 2100 кв.м., моите са 680 кв.м., аз исках да взема още 100 кв.м. Няма да соча други доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА П. – Оспорвам жалбата и считам същата за неоснователна.  Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателствени средства, съгласно опис по съпроводително писмо с вх. № 40/06.01.09г.

 

Съдът намира, че с оглед установяване на истинската пазарна стойност на процесните идеални части от имот с планоснимачен № 153, следва да се допусне съдебно-техническа експертиза, която да извърши оценка на поземленият имот и да посочи каква е пазарната стойност на кв.м. от този имот, както и да изчисли общата сума от същата пазарна стойност на ид. части на жалбоподателите. По тези съображения и на осн. чл.195 от ГПК, и  във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства, както и с всички документи, които имат отношение към спора, намиращи се у ответника по жалбата, и след като извърши оглед на място, да даде заключение по гореформулираните от  съда въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., вносими в 7 дневен срок от днес от жалбоподателите солидарно, по сметка на административен съд Бургас. УКАЗВА на последния, че в същия срок следва да представи доказателство за внесения  депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице А. И. Д., което да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че най-късно в 7 дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимост от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  10.03.2009г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

Да се съобщи на двамата жалбоподатели за вмененото им задължение за внасяне на депозит за вещото лице.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15   часа

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: