О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

75/11.01.2017 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на единадесети януари две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 89/2018 година.

Производството е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186 ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

 Образувано е по жалба на „Йен Цин“ ЕООД – Сливен с ЕИК ****и адрес град Сливен, улица „Текстилец“, ****, представлявано от управителя Й.Б., против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ОП-1-0272085/03.01.2018 година на заместник - директора на дирекция „Контрол“ в ТД – Бургас на НАП.

С обжалваната заповед, на основание чл.186 ал.1 т.1 б”а” и чл. 186 ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, и чл.25 ал.1 т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – бистро „Юе Бин Лоу“ в град Сливен, улица „Димитър Пехливанов“ № 9, стопанисван от жалбоподателя, за срок от 10 (десет) дни.

Жалбоподателят не оспорва фактите, установени при проверката на НАП. Поддържа, че издаденият нефискален бон  е част от процедурата, по която се изпълнява поръчката за доставка на храна и е бил издаден в извънработното време на обекта. Заявява, че в обекта се съхраняват продукти с определен срок на годност и че деянието му е поради „непознаване на наредбите“.

С петитума на жалбата се прави искане да се отмени обжалваното разпореждане.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60 ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

При проверка на обекта, стопанисван от търговеца, извършена на 29.12.2017 година в 12:30 часа, е констатирано, че там се предлагат за продажба и консумация салати, предястия и ястия, а отчитането на оборота се извършва чрез фискално устройство. Констатирано е и че в бистрото се намира компютърна конфигурация с инсталиран програмен продукт „Микроинвест коктейл“, която е свързана с нефискален принтер. В хода на проверката е установено, че сметка № 022929/29.12.2017 година в 10:58 часа за закупена храна за вкъщи на стойност 6,50 лева е издадена от нефискалния принтер, а не е издаден фискален бон от работещото фискално устройство. Засечена е и разлика между касовата наличност и отчетената по фискално устройство в размер на 56,60 лева – при разчетена касова наличност по устройството в размер на 20,60 лева, фактическата е установена на 77,20 лева.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено.

За установените факти е съставен протокол за извършена проверка от 29.12.2017 година (лист 12 – 14).

На 03.01.2018 година е издадена заповедта, чието предварително изпълнение е оспорено в настоящото производство.

Разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188 ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186 ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето -  поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци. Органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице.

Тезата на жалбоподателя, че с допуснатото предварително изпълнение ще му бъдат причинени значителни и трудно поправими вреди е недоказана. В жалбата не се твърди изрично такива обстоятелство, но съдържанието ѝ съдът прави извод, че защитната теза на търговеца е именно в тази насока – обосноваване, че има назначени работници и стока за производство, чиито срок на годност изтича. По делото не са представени каквито и да е доказателства в подкрепа на твърденията на дружеството за назначени работници и наличието на хранителни продукти на склад. Не са представени данни колко лица работят на обекта, има ли търговецът други обекти и каква част от приходите на обекта се използват за издръжка на работниците и на дружеството. Тази недоказаност, съотнесена към относително краткия срок, за който е наложена мярката – 10 дена, не може да обоснове извод за незаконосъобразност на разпореждането.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта, е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Затова, основание чл.60 ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Йен Цин“ ЕООД – Сливен с ЕИК ****и адрес град Сливен, улица „Текстилец“, ****, представлявано от управителя Й.Б., против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със заповед за налагане на ПАМ № ОП-1-0272085/03.01.2018 година на заместник - директора на дирекция „Контрол“ в ТД – Бургас на НАП.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: