ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тридесет и първи май                             две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 89  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.А.П. редовно и уведомен,  не се явява,  изпраща  за  представител адв.А., с представено ведно с жалбата пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.  А.П. редовно уведомен,  не се явява,  изпраща  за  представител адв.А., с представено ведно с жалбата пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

По хода на делото:

АДВ. А.:Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 5014/18.05.2017 година, във връзка с изпълнение на указания към ответната страна, дадени  с  определение №728/24.04.2017 година на Административен съд гр.Бургас същата е представила писмени доказателства, както следва:решение №2.3 от 5.02.2013 година на „ОС „Земеделие“-Приморско-Царево, решение №5.3 от 8.11.2013 година на „ОС „Земеделие“- Приморско- Царево, мотивирано предложение с изх.№ 101/27.02.2017 г. на ОС „Земеделие“-Приморско-Царево., които според  административиня орган касаят предмета на настоящия спор.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 5506/31.05.2017 година, във връзка с изпълнение на разпореждане на съда от № 3391/19.05.2017 година е постъпило писмо, с което уведомява съдебния състав, че в Общинска служба“Земеделие“-Приморско- Царево няма данни за помощни планове и коефициенти по чл.19, ал.16 от ППЗСПЗЗ.

АДВ.А.- Оспорвам  тези доказатества, защото те не са релевантни към предмета на делото, за който бяхте задължили административния орган. Следва доказателствата  да не бъдат приемани по делото, но предостявам на съда. Видно, че административния орган не доказа по никакъв  начин изпълнението на процедурата по чл.19 от ППЗСПЗЗ, за което беше задължен от съда.Няма необходимост от отлагане на делото и даване на трета поредна възможност на административиня орган.Моля да се даде ход по същество.

Съдът с оглед становището  адв.А. намира, че представените доказателства следва да бъда приети като относоми  към предмета на спора, като ще бъдат  коментирани с окончателния съдебен акт.

Воден от горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА предствените с писмо вх.№5014/18.05.2017 година писмени доказателства.

ПРИЕМА за сведение  уведомление с входящ № 5506/31.05.2017 година.

АДВ.А.- Няма да соча други доказателства.Да се пиключи събиренато на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.А. – Поддържам всичко що съм казал и е записано  в протокола  от предходното съдебно заседание, по същество. Моля да осъдите административния орган да извърши фактическите действия и да изготви  плана за обезщетяване като изпрати същото в МЗГ  за възлагане.Моля да им определите  срока за изпълнение на тази процедура, тъй като безвремието на администратевния орган ще продължи. Релевантният срок предоставям на съда. Моля да ни присъдите разноските, за които съм представил списък.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10  часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: