ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 89 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.А.П. редовно и уведомен,  не се явява,  изпраща  за  представител адв.А., с представено ведно с жалбата пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.  АТАНАСОВA  П. редовно уведомен,  не се явява,  изпраща  за  представител адв.А., с представено ведно с жалбата пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Явява се вещото лице И.Б.

По хода на делото:

АДВ. А.:Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено допълнителното заключение  по възложената съдебно-техническа експертиза,депозирано с вх.3531/07.04.2017 г.,т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

И.П.Б.– 69г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.- Изготвила съм писмено заключение, което поддържам.

Адв.А.- Смятам, че заключението е изготвена пълно и компетентно и следва да се приеме. Искам да задам два въпроси към вещото лице Б., макар и не конкретно по тези въпроси. Първи въпрос:Има ли задължение общината, когато не достигат имотите за обезщетение  да дава на общинската служба „Земеделие” точно  толкова земя, колкото е необходимо или е възможно да даде по–малко земя за обезщетение?

Вещото лице Б.- Във връзка с наличните общински имоти тя може да предложи площ по–малко от тази, необходима за обезщетяване и след като се съберат всички площи с един коефициент се коригират площите на всички, т.е.намаля се земята която да бде възстановена. По принцип, при положение, че няма възможност, може да даде и по-малко.

Въпрос на адв.А.-Да ни кажате как стоят нещата в момента. Има мотивирано предложение до Общински съвет Царево от месец февруари от тази година, с което ОСЗГ искат още площи. Имате ли представя дали е изпълнимо това искане?

Вещото лице Б.- Председателят  на общинския съвет  ми каза, че на следващата сесия ще помислят. Недостигът е заради писмо на РИОСВ относно имот пл.№1 за който е изложено становище, че включва дюни. На място си е твърдя земя, не е пясък, не са дюни. Там има бунгала, но целият имот с индентификатор 1, той още преди години е бил предложен, за да може да направят план за обезщетение  за този имот.В момента се водят дела в РС-Царево. Не се вижда от къде могат да допълнят площите. В м.”Коросията” е предвидено възстановяване в стари реални граници, със старите пътища, но не е възстановена земята в този вид, коригиран е този масив /масив 107 / и са предвидени асфалтирани пътища, това е дало основание  Поземлената комосия да намали площите.

Въпрос на Съда- Каква е  неговата площ?

Вещото лице Б.- Единадесет декара. В момента  мога да кажа,че този имот №1  е разделен на три имоти в КК и всички са записани  на Община Царево.Няма вече имот с идентификатор 1, а други три имота, в рамките на този.

Въпрос на адв.А. - Можете ли да ни кажате каква част попада в дюни и каква не?

Вещото лице Б.- Първоначално в КВС  бяха включени част от морския бряг, т.е. от плажната ивица, но  се установи грешка и Поземлената комисия бе издала решение за цялата площ, повече от 11 декара. Като установиха, че тази част, твърдя земя е 11 декара те си коригираха решението. Имот с идентификатор 1 представлява  твърда земя.Това е един висок скат и нагоре са разпложени вили, почивни стнации, бунгала. Това мога да кажа. Имах дело в ЦРС за този имот, срещу даржъвата, за бунгала.Това е твърда земя, оградена.

Адв.А.- Да се приеме заключението на вещото лице.Нямам повече въпроси.

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на процесуалния представител на жалбоподатели,

                                                О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, изготвено от вещото лице И.Б..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 300.00/триста/ лева, съобразно представената справка-декларация.

Адв.А.- Нямам  доказателствени искания с оглед на факта, че вещото лице отговори в днешното съдебно заседание и на допълнителни въпроси. За всичко това го питах във връзка със становището  на административния орган и във връзка  с мотивираното предложение, за което се твръди, че имот с идентификатор 1 попада в обхвата на дюни. Моля да дадете ход по същество. Представям справка за  разноски и договор за правна помощ.

По представените писмени доказателства, съдът

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената справка за извършени разноски от жалбоподателите.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Адв.А.- Считам, че в настоящето производство безспорно  се доказа тезата на жалбоподателите, по отношение  на това, че Общинска служба „Земеделие”-Приморско –Царево не е извършила  фактически действия, за което е задължена с  нормативен акт- чл.19, ал.1  т.2 от ППЗСПЗЗ,  а именно да изготви техническо задание по образец за плана за обезщетяване с имоти на правоимащите  и да изпрати същото в МЗГ. Това,  както се установи и от указанията на Министерството изработката на заданието по образец е съществено условие за възлагане от министъра на техническите дейности по изработване на плана за обезщетяване. Видно от материалите по делото, също така и от  експертизата административния орган не е извършил съответното действие, за което е задължен по закон. От 2011 година съществува  решение на Общ.съвет гр.Царево, с което са определени земи, конкретни за обезщетяване на правоимащите в землището на гр.Ахтопол и от този момент нормативно възниква задължението на ОС „Земеделие”да пристъпи към изготвяне на този проект за обезщетение, тъй като единствената  предпоставка  и съществуващо условие за изготвяне на плана за обезщетение е именно определянето на земи  от Общински съвет. По отношение на факта, на кореспонденцията на ОС „Земеделие” и РИОСВ по отношение на имот с идентификатор 1 считам, че на първо място тази кореспонденция е ирелевантна не само по настоящето производство, но и за административното производство по изработване на план за обезщетяване.Това е така, защото нормативно, както в закона,  така и в правилника е уточнено, че ако определената земя не е достатъчна, за да се удовлетворят правоимащите съответата земя се намаля с определен коефициент  и видно от указанията на министъра в т.10 съществено  за извършване на техническите дейности са изходните материали и  одобреното задание към, които на осн.чл19, ал.16 от Правилника е протоколно решение на ПК за определяне на коефициента за територията на общината.Обстоятелството,   че част от някакъв имот  е поднал в  дюни и тази част не може да бъде възстановена не е пречка да се изготви плана за обезщетяване, тъй като поземлената комисия е задължена да редуцира  наличното. Ирелевантно е обстоятелството, че някакъв имот според РОИСВ попада в дюни и не може да се върне. Това, което сме изложили в  нашата жалба е доказано от правна страна и моля да осъдите административния орган да изготви такова задание по образец и да изпрати същато в МЗХ, като Ви моля да определите срок за изпълнение на административния орган, тъй като административния орган е в някакво безвремие. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:18  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: