ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На първи март                                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 89  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.А.П. редовно и уведомен,  не се явява,  изпраща  за  представител адв.А..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.  АТАНАСОВA  П. редовно уведомен,  не се явява,  изпраща  за  представител АДВ.А., с представено ведно с жалбата пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

По хода на делото:

АДВ. А.:Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  докладва, че по делото с входящ № 1530/15.02.2017 година е постъпило писмено становище от ответника по делото Общинска служба „Земеделие“ Приморско, с което изразява становище  относно допустимостта и основателността на жалбата.Към становището е приложенo копие на „Указания за изпълнение на техническите дейности при обезщетяване на собствениците на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ и образец  на „Задание за изпълнение на техническите дейности при обезщетяване на собствениците със земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ“

Съдът  докладва, че по делото с входящ № 1996/27.02.2017 година е постъпило писмо от Областна дирекция „Земеделие“ град Бургас, към което са приложили копие на мотивирано предложение, входирано в деловодството на Общински съвет –Царево под №368/27.02.2017 година за предоставяне на имот, който да послужи за допълване на списъка с имоти, необходими за обезщетяване на заинтересованите лица по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ по предвидения в чл.19 от ППЗСПЗЗ ред, като доказателство за предприети действия от страна на Общинска служба „Земеделие“ Приморско-Царево, с цел продължаване на процедурата по обезщетяване  по реда  на чл.10б от ЗСПЗЗ, за землището на град Ахтопол, община Царево.

АДВ.А.-Да започна първо с мотивираното предложение, което считам, че следва да се приеме като доказателство по делото.Изходящият номер е след завеждане на делото , самото мотивирно предложение  не указва и не доказва, че е част от процедурата по изготвяне на задание  за общ план.Да се приеме.По отношение на  становището,  относно указанията, това всъщност според мен би трябвало да представлява подзаконов нормативен акт който указва реда за изотвяне на общ план.Това са тип методически указанишя и това е което търсихме и което изиска съда  и което е изпълнено от  административния  орган. Кратък анализ ще направя- първото нещо, което се набива в очи е по т.6 „Възлагането на техническите дейности се извършва от министъра на земеделието и горите въз основана на задание по оброзец, изготвено от поземлена комисия т.е.  тук вече категорично се указва, че самото задание предхожда извършването на техническите  дейности. На второ място техническите дейности се извършват-т.10  въз основа на одобрено задание и придружаващите го изходни материали и данни.Заданието предхожда и самата дейност по извършване на техническите дейности. От друга страна в необходимите  материали за изготвяне на заданието- приложен е образец на заданието.В необходимите материали за техническото задание, при изпълнител на тези  материали  липса  документ за възлагане на техническа дейност от министър на земеделието. Това е още едно доказателство, че предхожда самото задание.Смятам,  че това е признание на административния  орган, че се извършват  дейности, които са в процес на подготовка с цел  изготвяне на  плана.Целта на това задание е изработване на план.Това е признание, че заданието предхожда възлагането на изработването. Имах въпроси към административния орган да уточни  в съдебно заседание  дали правилно разбираме и тълкуваме представените нормативни  документи.В този смисъл, ако ми позволите считаме, че  се налага да бъде изготвена съдебно-техническа експертиза с исканите от мен задачи.Защото в самото становище на административния орган категорично се оспорва жалбата като неоснователна и се иска да бъде отхвърлена. Заданието е в процес на изработка,  а дават станавоще за  неоснователност на жалбата. Смятам,  че следва да се назначи вещо лице,  което да отговори на  зададените от мен въпроси в предходно съдебно заседание, както и още един такъв въпрос.Наред с тези  три задачи, като Ви моля  да допуснете  и още една задача желая да поставя,  която е свързана с изходните материали и данни, които служат за изработване на самото задание: Налице ли е протоколно решение на поземлена комисия на основание чл.19, ал.16 от ППЗСПЗЗ за определяне на коефициент за намаление на територията  за обезщетение на общината.Това мотивирано предложение  трябва да се базира на вече издаден такъв документ. Това протоколно решение за определяне намаляване  с коефициент е необходимо за изготвяне на заданието.Самото мотовирано предложение би било само по себе си  оправдано и би представлявало част от действията на  административния  оргн само и единствено  ако има решение за намаляване с коефициент на територията на общината.

Съдът като  прецени аргументите  на  жалбоподателя за необходимостта от назначаване на земеделска съдебно-техническа експертиза  намира искането за основателно, като експерта  следва да отговори и на  четирите поставени от процесуалния представител на  жалбоподателя въпроси.В тази връзка  и с оглед изготвяне на заключението, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА изготвянето на  земеделска  съдебно-техническа експертиза.Вещото лице по която да отговори на поставените  в протокол от предходно съдебно заседание, проведено на 01.02.2017 година три въпроса, както и на въпроса поставен от адв. А. в днешното съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА  жалбоподателят  да внесе в 10-дневен  срок  депозит в размер на 300.0/триста/ лева,  като вещото лице ще бъде определено  от съдебния  състав допълнително, след внасянето на определения депозит.

Що се отнася до писмените доказателства, представени от ответния орган с двете нарочни писми молби на ответния орган, съдът намира, че са относими към предмета на делото и следва да бъдат приети.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените писмени доказателства  с входящ номер №№ 1530/15.02.2017  г. и № 1996/27.02.2017 г.

Във връзка с тях съдебният състав намира за необходимо  да отмени свое разпореждане  №284/13.01.2017 година  както и определението си от открито съдебно заседание  от 01.02.2017 година, с което е указал в тежест на жалбоподателя необходимостта  да докаже  наличие на предпоставките на чл.19, ал.21, т.1 от ППЗСПЗЗ с уточнението, че същите хронологически предхождат тези по т.2 на същата  норма. Видно от представените  по делото доказателства и най- вече от Указанията за изпълнение на техническите дейности  при обезщетение на собствениците със земеделски земи, одобрени от зам. министъра на земеделието и горите, е че заданието следва да предхожда възлагането на изработването на плана за обезщетение, а не следва действията по възлагането на плана от страна на Министъра на земеделието. Поради което и воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ свое разпореждане  №284/13.01.2017 година  както и определението си от открито съдебно заседание  от 01.02.2017 година, с което е указал в тежест на жалбоподателя необходимостта  да докаже  наличие на предпоставките на чл.19, ал.21, т.1 от ППЗСПЗЗ, в частта относно уточнението, че същите хронологически би следвало да предхождат тези по т.2 на същата  норма.

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че делото не е изяснено пълно, всестрано и обективно от фактическа страна  намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде прик лючвано, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.04.2017 от 13.00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Експертът  да бъде уведомен след внасянето на депозита и определянето  му от съдебния състав.

Протоколът изготвен в  съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: