ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На първи февруари                                       две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 89  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.34 часа се явиха:

           

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.А.П. редовно и своевременно призован,  не се явява,  изпраща  за  представител АДВ.А..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.А.П. редовно и своевременно призован,  не се явява,  изпраща  за  представител АДВ.А., с представено ведно с жалбата пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

По хода на делото:

АДВ. А.:Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

           Производството е образувано по жалба от К.А.П., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и З.А.П., ЕГН **********,***, чрез настойника си К.А.П. със съдебен адреса*** Костантинов“ №2-А, офис център Тракия, офис №16 чрез адв.А.И.А. от ВАК против бездействие на Общинска Служба „Замеделие“ Приморско-Царево, гр.Царево обл.Бургас по повод признато от ОСЗ Приморско-Царево, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи за наследниците на А. К.П..

          УКАЗВА на страните обстоятелствата относно доказателствената тежест, които съдебния състав е разяснил в свое разпореждане № 284/13.01.2017 година, а именно, че в тежест на молителя е да установи предпоставките  на чл.19, ал.21,т.1 от ППЗСПЗЗ, които според съдебния съсват  би следвало  да предхождат тази по т.2 на същата норма. В тежест на жалбоподателя е да обори негативното твърдение на жалбоподателите, че бездейства при наличие на законовите предпоставки на чл.19, ал.21,т.1 от ППЗСПЗЗ, ангажиращи го с осъществяването на конкретни фактически действия.

Докладва, че по делото с входящ № 686/24.01.2017 година е постъпило копие на преписка №А4 на наследниците на К.П. Костов, изпратена от административния орган.

Съдът констатира, че е поставил конкретни задачи на ответната страна с оглед изясняване на обективната истина по делото, които към настоящия момент не са изпълнени. В същото време съдебния състав констатира   обстоятелството, че към  датата на днешното съдебно заседание за ответната страна не е изтекъл 14 дневния  срок по чл.163, ал.2 от АПК, поради което на практика констатира, че не  е изтекъл и срока за представяне на тези писмени доказателства.

            АДВ.А.- Поддържаме жалбата си на наведените в нея основания. Считам, че допълнително също  има  за навеждане други основания, но доколкото процесуалния ред не го допуска няма да ги изложа.  Те са свързани с последното писмо на ОС“Земеделие“,  в което  указват, че предстои определяне на нови имоти за обезщетения, т.е. връщаме се в процедурата на ал.11 на чл.19. Действително процедурата за изработка на плановете за обезщетения се възлага на министъра. Но техническата дейност е въз основа на задание  и придружаващо заданието изходен  материал, който следва да бъде изработен, подготвен от ОС „Земеделие“. Чисто логически извършването  на технически дейности или възлагането на технически дейности не може да бъде извършено  от министъра, без прилагане на изходни материали, без прилагане на задание, изготвено от Общинската служа по образец. Такава е логиката на заданието, такава е и практиката в ОС“Земеделие“.  С попълване  на база задание, по образец ОС“Земеделие“ сезира министерството, с готовноста  за изготвяне на такъв план и освен това с наличието на предпоставките, което ще даде възможност на министъра да  възложи дейности по изработване. Поддъръжам жалбата и считам, че процедурата към този момент не е изпълнена. Имам доказателствени искания. Преписката,  която е представена, това е пълната преписка по заявленията на наследодателите моите даворители. В голямата си част тази преписка е свързана с  имоти на техни роднини. Да се приеме тази преписка. Моля да  задължите административния орган да окаже хронологичния ред на процедурата  по изработка  и приемане на общи планове за обезщетяване по чл.19, ал.21 от ППЗСПЗЗ. Моля да ми бъдат  издадени 2 броя  съдебни удостоверения, които да ми послужат пред Областна дирекция „Зедемелие“ и МЗХ с идентичен  текст, съгласно който  да се укаже, да ми бъде указано  хронологично реда на  процедурата по чл.19, ал.21 от ППЗСПЗЗ. Поддържам искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.Моля да се допълни  задачата на експертизата:Въпрос №1-На какъв етап е процедурата по възстановяване на собствеността на правоимащите в землището на гр.Ахтопол, регламентирана  в чл.10б от ЗСПЗЗ и свързаните с нея нормативни разпоредби на същия закон и правилника по прилагане  му, в частност чл.19 от ППЗСПЗЗ се намира понастоящем административния  орган ОС „земеделие“ Приморско-Царево.2.Изготвен ли е план за обезщетяване  на провоимащите по чл.10б от ЗСПЗЗ, в това число и мест.“Коросята“ град Ахтопол.3.Изготвено ли е мотивирано предложение към общински съвет гр.Царево за определяне  на  нови имоти за обезщетение в мест.“Коросята“ гр.Ахтопол, във връзка с писмо на директора  на РИОСВ Бургас по запитване на ОС“Земеделие“с изх.№19/31.01.2014 година и отговор изх.№852/11.02.2014 година, както и писмо изх.№657/29.11.2016 год на ОС“Земеделие“ Приморско- Царево към адв.А.,  че в част  от имота попадат дюни и във връзка  с факта, че се  водят дела за друг от определените по- рано имоти.

          По доказателствата, съдът

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представената административна преписка  от ответния орган, в цялост.

Съдът намира, че е задължил на поставените към експертизата въпроси да отговори ответния орган като въз основа и след представяне на неговия отговор съдът ще прецени дали за изясняване подробно на същия е необходимо назначаване на поисканата съдебно-техническа експертиза.

Що се отнася до искането  за  издаване на два броя удостоверения съдът намира за необходимо с оглед на процесуална икономия да задължи ответния орган да отговори:

 Налице ли са с оглед провеждане на процедурата на чл.19 от ППЗСПЗЗ  одобрени  вътрешни равила, инструкции, окръжни, указания или друг вид вътрешно-ведомствени документи, указаващи реда по който следва тази процедура да бъде реализирана. В случай, че са налице такива, същите да бъдат именовани и представени в пълнота не по-късно от датата на следващото съдебно заседание, като след  депозиране на  отговор по този въпрос съдебния състав ще направи преценка относно необдохимостта  от представяне на удостоверения  в полза на жалбоподателя за изясняване на  посочените от  тях факти и обстоятелства.

Що се отнася до искането за насначаване на експертиза съдебният състав се е произнесъл с изрично разпореждане от по-рано като е отложил допускането й до изясняване на обстоятелства от значение за работата на вещото лице по поисканата експертиза.

Съдът счита, че към настоящия момент делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено. Същото следва да бъде отложено за друга дата, за която на ответния орган да бъдат изпратени указанията, формулирани по-горе от съдебния състав като му бъде напомнено за задължението да отговори на фактическите въпроси, поставени му с разпореждане №284/13.01.2017 година,  като  бъде изпратено   копие от разпореждането, ведно с  копие от протокола от днешното съдебно  заседание, с оглед депозиране на отговор  по третия допълнителен въпрос,  формулиран от адв. А. в днешното съдебно заседание.

Воден от горното , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА  делото и  го НАСРОЧВА  за 01.03.2017 година от 13:30 часа, за която дата и час страните да се считата за редовно  уведомени.

Да бъдат изпълнени горните разпореждания.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: