РЕШЕНИЕ

                               550                           дата  30  март 2016г.                 град Бургас

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 10 март 2016год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                         2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор: Галя Маринова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 89 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Бургас против Решение № 414/26.11.2015г., постановено по НАХД № 802/2015г. на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 02-02025239 от 29.06.2015г., с което, за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, на „Виста Билдинг Груп“ ЕООД, с.Равда с ЕИК 201646944, представлявано от управителя И.А., е наложена имуществена санкция  в размер на 2 500 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано. Касаторът не споделя мотивите на съда, с които е отменено НП. Излагат се доводи за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на работодателя на соченото основание. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото НП.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на сочените в нея основания

Ответникът по касация, редовно уведомен, не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава мотивирано заключение за основателност на жалбата и отмяна на съдебния акт.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

Районен съд – Несебър е преценил, че административнонаказателното производство е редовно проведено, като при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление са спазени императивните разпоредби на чл. 42 и чл.57 от ЗАНН. По същество е обосновал извод за отмяна на издаденото наказателно постановление, като е приел, че констатациите на наказващия орган са необосновани, тъй като не се установява по безспорен начин санкционираното дружество да е нарушило разпоредбата на чл.62, ал.1 от КТ. Съдът е преценил, че неправомерно е ангажирана отговорността на „Виста Билдинг Груп“ ЕООД в качеството му на „работодател“, тъй като установеното на строителния обект лице е работник на друго дружество – подизпълнител, поради което не съществува задължение на възложителя да сключва трудови договори с всички работници на обекта, а съответните подизпълнители, в качеството си на работодатели, следва да сключат тези договори и именно те отговарят за евентуални нарушения на трудовото законодателство.

Решението е неправилно.

Касационният състав на съда не споделя мотивите на първоинстанционния съд за недоказаност на констатираното деяние. По делото не е спорно, че в деня на проверката контролните длъжностни лица са установили работника Т.Й. да престира труд – изгражда кофраж на строителен обект – жилищна сграда за сезонно ползване, стопанисван от „Виста Билдинг Груп“ ЕООД, като между него и дружеството не е съществувал подписан трудов договор. Видно от списъка на работещите от 06.02.2015г. Й. е вписан, че работи за дружеството - ответник по касация като „кофражист“. Съставеният АУАН е подписан с възражение от нарушителя, че работникът е изпратен от друга фирма „Янкулов и КО“, с която е сключен договор за изпълнение, но доказателства в тази насока не са представени. На основание чл.402, ал.1, т.2 от КТ преди съставяне на АУАН от работодателя са изискани пълни трудови договори на заетите работници, присъствени форми, ведомости за заплати, и др., като такива също не са представени на Инспекцията по труда. Не са ангажирани доказателства и в подкрепа на твърденията на представляващия дружеството за привлечени подизпълнители и сключени договори за извършване на СМР, с наличието на които се обосновава липсата на трудов договор с конкретния работник. Единственият представен в тази насока договор от 12.01.2015г. е сключен с „Арена глас“ ООД и касае изработване, доставяне, поставяне на дограма и нейното застъкляване, а не СМР, в частност изграждане кофраж на железобетонна плоча, още повече, че остава неясно за кой обект на дружеството е сключен този договор, предвид наличието на данни и за други обекти стопанисвани от „Виста Билдинг Груп“ ЕООД. Т.Й. е установен да престира работна  сила на обект, чието строителство се извършва от „Виста Билдинг  Груп“ ЕООД, извършвайки  действия по разкрояване на кофражни платна, съответстващи на длъжността, която е посочил, че изпълнява – кофражист, т.е. в момента на проверката изпълнява трудова функция – работник на стопанисвания от ответника строителен обект. Дружеството е възразило, че вероятно лицето е работник на негов подизпълнител „Янкулов и КО“, но това възражение е останало недоказано и след като не са представени доказателства, опровергаващи фактическите констатации, че работещото на място лице престира труд в полза на друг работодател, то правилно е ангажирана отговорността на „Виста Билдинг  Груп“ ЕООД, като възложител на строежа. Сведенията на лицата, че самите те не знаят за кого работят не може да обоснове извод за отпадане на отговорността на възложителя на строежа поради липса на всякакви други данни, че съществува подизпълнител, а единствената индикация е, че работникът е извършвал дейност в интерес на „Виста Билдинг Груп“ ЕООД.

Решението, като неправилно, следва да се отмени, като с оглед горните мотиви се потвърди издаденото наказателно постановление, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 414/26.11.2015г., постановено по НАХД № 802/2015г. на Районен съд - Несебър и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-02025239 от 29.06.2015г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: