Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

    1155                 /27.06.2014 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и седми март две хиляди и четиринадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

Веселин Енчев

при секретар Г.Ф.  и прокурор Деян Петров

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 89/2014 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от директора на ТД – Бургас на НАП против решение № 2448/06.12.2013 година по н.а.х.д. № 4332/2013 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 41214-О-F039838/04.03.2013 година на директора на дирекция „Обслужване” при ТД – Бургас на НАП (НП).

С НП, за нарушение на чл.125 ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), на основание чл.181 от ЗДДС, на “Титан комерс 1988” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението като твърди, че не е налице неточност в правната квалификация на нарушението..

Иска се отмяна на решението на РС и потвърждаване на  НП.

Ответникът не изразява становище по  жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП търговецът е санкциониран за това, че не е спазил законоустановения срок за подаване на информация от отчетните регистри към справка – декларация по ЗДДС за данъчен период октомври 2012 година (в конкретния случай - до 14-то число на ноември 2012 година), в съответствие с предписанието на чл.125 ал.5 от ЗДДС.

РС е отменил НП, като е приел, че липсва единство между фактическото описание на нарушението и правната му квалификация – по чл. 125 ал.5 от ЗДДС.

Решението на РС е законосъобразно.

Съгласно чл.125 ал.1 и ал.5 от ЗДДС, за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 157. Декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. Според чл.181 ал.1 от ЗДДС, Регистрирано лице, което не подаде информация от отчетните регистри или подаде информация на магнитен или оптичен носител, различна от посочената в отчетните регистри, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.

Чл. 125 ал.5 от ЗДДС не съдържа задължение за лицето за подаде информация от отчетните регистри, а определя единствено срока, в който такава информация следва да бъде подадена. Задължението за подаване на информация от отчетните регистри се съдържа в чл. 125 ал.3 от ЗДДС, а тази норма не е посочена от наказващия орган, като нарушена, при правната квалификация на нарушението. Липсата на коректна правна квалификация на нарушението законосъобразно е преценена от РС като съществен порок в издаденото НП, поради което и решението на РС следва да се остави в сила.

С оглед на изложеното, съдът

 

                                                           Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2448/06.12.2013 година по н.а.х.д. № 4332/2013 година на Районен съд – Бургас.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: