О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

571

 

гр.Бургас 23.03.2011г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на двадесет и трети март през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                         

като разгледа адм.д. №89 по описа на Административен съд-Бургас за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е oбразувано по жалба на „КАМТ” АД – гр.Карнобат, Промишлена зона, представлявано от Христо Алексиев Христов от гр.*** в качеството му на изпълнителен директор, против писмо изх. № 26-00-1537(3)/27.12.2010г. на кмета на Община Карнобат. В жалбата се твърди, че обжалваното писмо е неправилно и незаконосъобразно, тъй като разпорежда премахване на бариера, поставена на път, който е собственост на дружеството жалбоподател, а не на общината, както се твърди в писмото. Изтъкват се аргументи в подкрепа на твърденията. Жалбоподателят иска от съда да отмени обжалваното писмо.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, като взе предвид наведените в жалбата доводи и като съобрази приложените писмени доказателства, намира следното:

С писмо изх. № 26-00-1537(3)/27.12.2010г., адресирано до изпълнителния директор на „КАМТ” АД – гр.Карнобат, кметът на Община Карнобат е поискал незабавно премахване на заграждения, които възпрепятстват ползването на улица, находяща се в „Производствена зона – Север” гр.Карнобат с аргумента, че заградената улица е общинска собственост.

Характерът на административния акт се определя с оглед неговото съдържание. Оспореното писмо няма характеристиките на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК. Независимо, че изхожда от кмета на общината, разпореждането не съдържа реквизити, които да обусловят квалификацията му като изрично волеизявление, от което за адресата да се създават задължения.

Начинът, по който кметът на общината е избрал да уведоми дружеството жалбоподател относно позицията си по отношение на процесните заграждения е по-скоро акт по смисъла на чл.21, ал.5 АПК, имащ уведомителен и подготвителен за предстоящи действия характер, неподлежащ на самостоятелен съдебен контрол. Затова и въпросното писмо не представлява годно основание за оспорване. Директно писмото не произвежда задължение за адресата му да премахне загражденията и от неизпълнението му не следва основание за принудително такова.

От друга страна, оспореното писмо не съдържа и реквизити, каквито следва да съдържа акт от подобен характер, най-съществените от които са правно и фактическо основание за предприетото действие. Макар същите да са основания, въз основа които се преценява законосъобразността на индивидуалните административни актове, те също така обуславят и преценката дали един акт следва да се квалифицира като индивидуален административен акт изобщо.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КАМТ” АД – гр.Карнобат, Промишлена зона, представлявано от Христо Алексиев Христов от гр.***, в качеството му на изпълнителен директор, против писмо изх. №26-00-1537(3)/27.12.2010г. на кмета на Община Карнобат.

ПРЕКРАТЯВА адм.д. №89/2011г. на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва в седем дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.

 

 

СЪДИЯ: