ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 03 февруари 2010 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 03 февруари 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 89 по описа за 2010 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с молба на търговското дружество “Прелко” ООД, гр.Бургас, подадена и подписана от адв. Т.Т. от Адвокатска колегия – Бургас, формулирана като такава за вдигане на наложения запор върху банковата сметка на дружеството в ТБ “Експресбанк” АД, клон Бургас, което съдът квалифицира като жалба по реда на чл.197 от ДОПК. 

            С разпореждане от 14.01.2010 год., съдията-докладчик е оставил без движение молбата, с указания в 7-дневен срок жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса в размер на 50 лева, както и да представи доказателства за представителна власт на пълномощника – адв.Т., с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на съда със съобщение, редовно връчено на посочения от адв. Т. адрес на адвокатската кантора в гр.Бургас, на дата 19.01.2010 год., оформено с подписа на адв. К. – колега по кантора. 

В предоставения срок, както и към настоящия момент, указанията на съда не  са изпълнени и нередовностите по молбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Поради изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата (молба) на “Прелко” ООД, гр.Бургас,  за отмяна на обезпечителна мярка, представляваща наложен запор върху банковата сметка на дружеството в ТБ “Експресбанк” АД, клон Бургас. 

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 89/10 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                СЪДИЯ:…………………….